Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.04.22

Keresd fel a követeléskezelődet az elszámolásoddal!

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége 

felszólítja a devizaadósokat,

 

hogy az elszámolás vitatását

ne csak a hitelt folyósított pénzintézetnél tegyék meg,

hanem azoknál a követelés kezelő cégeknél is,

ahol a tartozásukat nyilvántartják.

 

A faktor cégeknek a panasz kézhezvételétől számítva

5 munkanapjuk van az elszámolás megküldésére.

 

Az elszámoltatási igény bejelentéséhez csatolni kell

a bank által megküldött bizonylatokat is

és az abban szereplő kevesebb tartozás alapján,

forint alapon kell az elszámolást a faktor cégeknek elvégezniük.

 

Az elszámolást a bankok a szerződés felmondásáig készítik el,

de a követeléskezelők még továbbra is az eredeti

és magasabb összegű nyilvántartás adataiból számolnak,

ami magasabb végösszeget eredményezett,

ezért abból levonni a banki elszámolás különbözetét nem lehet,

mert az az adósok becsapását jelentené.

 

A követeléskezelőnek az elszámolás elkészítéséhez

az új adatból kell kiindulnia,

így a végösszegnek is kevesebbnek kell lennie.

 

Szövetségünket értetlenül áll

az adósokat nem megfelelően tájékoztató

kormányzati propaganda előtt,

ahol csak azért keletkezik valakinek több millióval nagyobb adóssága,

mert nem kellően tájékozott.

 

http://os.mti.hu/hirek/106331/a_devizaadosok_erdekvedelmi_szovetsege_kozlemenye

 

ker-01.png

( részlet)                              

 

 

Az MNB honlapjáról ugyanerről:

 

1. Szerződésem a pénzügyi intézménynél már megszűnt és követeléskezelőhöz került. Ebben az esetben ki köteles az elszámolásra? (2015.02.03.)

Ha az Ön hitelét a követeléskezelőre való engedményezés előtt felmondták, az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény az engedményezés időpontjáig terjedő időszakra vonatkozóan köteles az Ön részére az elszámolást megküldeni. A pénzügyi intézmény kötelezettsége tehát abban áll, hogy az elszámolást megküldi. Ön a követeléskezelőtől kérheti, hogy a pénzügyi intézmény által készített elszámolás alapján számoljon el az Önnel szemben fennálló követelésével. Ennek érdekében keresse fel a követeléskezelőt.

 

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/gyik_elszamolas.html

 

ker-03.png

 

https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2427006/10_Elszamolasi_torveny_modositott_ONLINE_20150415.pdf

 

 

 

Vagyis:

 

Irány gyorsan a faktor cég, faktoring cég,

ha már a kezedben a banki elszámolás!

 

A „követeléskezelőre engedményezte” magyarul azt jelenti,

hogy a tartozásod már egy faktorcégnél van.

Ha nem írsz nekik, nem veszik figyelembe,

hogy az elszámolás hatására

a tartozásod

csökkent!

 

Ha közjegyzőtől jön levél,

annak is ellent kell mondanod!

 

 

Néhány követeléskezelő neve, a szövetségük honlapján:

http://makisz.hu/taglista/

Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ):

 

 

 

A 2014 évi 40-es törvényből részletek:

 

5. Az elszámolással kapcsolatos kötelezettséget érintő egyéb szabályok

6. § (1) A pénzügyi intézményt a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés alapján elszámolási kötelezettség terheli.

 

(2) A 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében a pénzügyi intézményt akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el.

 

(3) A pénzügyi intézménynek - a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében - a fogyasztó kérésére el kell számolnia, ha a fogyasztó igazolja, hogy a pénzügyi intézmény engedményezett követelését vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (a továbbiakban: követeléskezelő) érvényesíti.

 

(4) A pénzügyi intézménynek akkor is el kell számolnia a fogyasztóval, ha a fogyasztó állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztó e törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

 

(5) A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés és az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztói követelés elszámolását 2015. február 1-i elszámolási fordulónappal kell elvégezni. A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztói követelés elszámolását 2015. június 30-i elszámolási fordulónappal kell elvégezni.

 

(5a) Ha a fogyasztói kölcsönszerződésben a fogyasztó személyében változás következett be, a pénzügyi intézményt az elszámolási kötelezettség az elszámolás időpontjában vele szerződéses viszonyban álló fogyasztóval szemben terheli.

 

(6) A pénzügyi intézmény elszámolási kötelezettségét nem érinti, ha az elszámolás tárgyát képező fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelésekkel összefüggésben a bíróság jogerős ítéletet hozott, kivéve, ha a jogerős ítélet azt állapította meg, hogy a szerződés egésze érvénytelen, és azt a bíróság nem nyilvánította érvényessé vagy a határozathozatalig terjedő időre hatályossá.

 

(7) A fogyasztói követelés alapján keletkező fizetési kötelezettség teljesítéséért az elszámolásra kötelezett pénzügyi intézménnyel egyetemlegesen felel a fogyasztóval szemben az a pénzügyi intézmény is, amely nem elszámolásra kötelezett, de a fogyasztói kölcsönszerződésre tekintettel alapított önálló zálogjog jogosultja.

 

(8) Ha a pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződésre tekintettel felajánlott zálogtárgyon önálló zálogjogot alapított, a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelés jogosultja a követelés megszűnése esetén köteles erről haladéktalanul írásban értesíteni az önálló zálogjog jogosultját, aki - ugyancsak haladéktalanul - köteles az önálló zálogjog nyilvántartásból való törlése iránt eljárni.

 

(9) Ha a végelszámolás vagy a felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény esetében az elszámoláshoz szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, az elszámolás során az MNB rendeletben meghatározott becslési módszertant kell alkalmazni.

 

7. § (1) Ha az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény a fogyasztóval szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte, az elszámolásra köteles pénz- ügyi intézménynek az 5. § (2) bekezdése szerinti elszámolást a követelés engedményezésének idő- pontjával kell elkészítenie.

 

(2) Az elszámolásból eredő jogai érvényesítéséhez a fogyasztó a követeléskezelőtől igényelheti, hogy a követeléskezelő a fogyasztóval szemben fennálló követelésével az 5. § (3) bekezdése szerint - a követeléskezelő vagy a jogelődje által a fogyasztónak nyújtott kedvezmények tekintetében az 5. § (5) és (6) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával - számoljon el. Az elszámolás során az engedményezés időpontjától - az MNB rendeletében meghatározott módon - a követeléskezelő által alkalmazott kamattal megnövelt összeggel kell figyelembe venni az engedményezés időpontjában fennálló fogyasztói követelést.

 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás eredményeként a követeléskezelő tartozik a fogyasztónak, annak kifizetésére a követeléskezelő köteles, azonban az így kifizetett összeg megtérítését igényelheti az elszámolásra köteles pénzügyi intézménytől. A követeléskezelő a követelése összegének az engedményezett követelés vételárához képest bekövetkezett csökkenéséből az őt ért pénzügyi veszteség arányos megtérítését igényelheti az elszámolásra köteles pénzügyi intézménytől. Ha a követeléskezelő az engedményezett követelést nem közvetlenül az elszámolásra köteles pénzügyi intézménytől szerezte, a (2) bekezdés szerinti elszámolásban valamennyi fél együttműködik.

 

(4) E § rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a követeléskezelő követelése teljesítés eredményeképpen szűnt meg.

 

https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2425017/2014_xl_tv_devizahitel_2.pdf