Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.03.02

Kérdések és válaszok az elszámolással kapcsolatban – MNB

Az MNB elég jó tájékoztatást készített az elszámolás menetéről. Mielőtt ezt megismernénk nézzük azt, ami kimaradt belőle.

 

 

elsz-kerdesek-valaszok-01.png

 

Az elszámolást postán kapjuk meg:

 

„A pénzügyi intézmény a fogyasztó részére küldött értesítő levélhez a hiteltörténeti kimutatást és segédletet csatolja.”

 

Ha kevés a tájékozató levélben az információ, a banktól kérni kell részletes kimutatást, ez szükséges lehet a számszaki ellenőrzéshez.

 

A pénzügyi intézmény a fogyasztó kérésére elektronikus úton vagy nyomtatott formában a fogyasztó rendelkezésére bocsátja az elszámolás számszaki ellenőrzéshez szükséges, teljes körű levezetését, valamint az adatok beazonosítását és értelmezését lehetővé tevő formátumban az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot, vagy internetes szolgáltatói felületén lehetővé teszi, hogy a fogyasztó ezen kimutatáshoz és adatokhoz hozzáférjen. A pénzügyi intézmény a fogyasztó kérelmére történő adatszolgáltatást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

 

Formanyomtatvány mintáknak lassan már a bankokban kell lenniük:

 

A pénzügyi intézmény ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és honlapján a létrehozott „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt legkésőbb az elszámolás tárgyában legelőször kiküldött levelek postára adásával egyidejűleg elhelyezi az elszámolással összefüggő alábbi információkat, ajánlott nyomtatvány mintákat és internetes elérhetőségeket:

 

a) formanyomtatvány minta a pénzügyi intézményhez benyújtható, elszámolás elmaradása miatti panasz, illetve az elszámolás tartalmával kapcsolatos panasz előterjesztéséhez,

b) a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése,

c) a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése.

58/2014 MNB rendelet 2.§ (5) (8) illetve 6.§ (1)

 

A bank a rendeletben szereplő formátumú levelekben küldi el az értesítést. Itt az 1. és 3. melléklet tartalmazza. A 4. melléklet a hiteltörténeti kimutatás. Már lehet ismerkedni azzal, hogy milyen adatokat fogunk kapni hamarosan:

 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/A_jegybank/mnbhu_mnb_rendeletek/2014/58-2014MNB_rendelet.pdf

 

Nem rövid és nem könnyű olvasmány. Érdemes már előre értelmezni, mi mit jelent benne.

 

Aki panaszt kíván az elszámolással kapcsolatban benyújtani, annak tisztában kell lenni azzal, hogy konkrétan meg kell jelölni a hibát:

 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor a fogyasztó kérelmének tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet is, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy az elszámolás az

 • általa megjelölt helytelen adatot, illetve
 • számítási hibát tartalmazza,

és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására

A fogyasztónak be kell mutatni a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is.

 

2014 évi XL törvény 21.§ (3) és (5)

 

A legelső lépés tehát összeszedni otthon a banki folyószámla kimutatásokat, a kölcsönnel kapcsolatos értesítő leveleket és meg kell nézni a kölcsönszerződésben is az alapadatokat. Ha megérkezik az értesítő levél, akkor össze kell hasonlítani, hogy minden adat helyes-e?

 

A panasz benyújtásáról a következőket kell tudni:

 

 

 

30. Megkaptam a pénzintézettől az elszámolást. Mi a teendőm, ha nem értek egyet az abban foglaltakkal? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön nem ért egyet az elszámolásban foglaltakkal, panaszát először az elszámolást készítő pénzügyi intézményhez kell benyújtania. A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítését követő 30 napon belül van lehetősége.

Amennyiben a megadott határidőn belül Ön nem tesz panaszt, a törvény értelmében úgy kell tekinteni, hogy elfogadta az elszámolásban foglaltakat. Ha a határidőn belül panasszal nem él, később az elszámolást már nem vitathatja!

 

 

31 Milyen formában tehetek a pénzintézetnél panaszt? (2014.12.23.)

Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolással kapcsolatos panasz esetén Ön kizárólag írásban tehet panaszt a pénzügyi intézménynél.

 

 

35. Mit tegyek, hova fordulhatok, ha a pénzügyi intézmény elutasítja az elszámolásra vonatkozó panaszomat? (2014.12.23.)

Amennyiben a panasza elutasítása kerül, és Ön ezzel nem ért egyet, a válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül, akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon, de legkésőbb 6 hónapon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételi lehetőségéről Önt a pénzügyi intézménynek a válaszában tájékoztatnia kell.

 

 

36. Mely esetekben fordulhatok a Pénzügyi Békéltető Testülethez? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön, a pénzügyi intézmény elszámolási eljárásával nem ért egyet, az alábbi esetekben tud eljárást kezdeményezni a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

 

1. Ha Ön szerint, a rendelkezésére álló adatok alapján a pénzügyi intézmény az elszámolás során helytelen adattal számolt, vagy számítási hibát vétett. Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben Önnek meg kell jelölnie azt az adat, vagy számítási hibát, ami alapján az elszámolás helyességét vitatja.

2. Ha Ön szerint a pénzügyi intézmény az elszámolási kötelezettségét elmulasztotta,

3. Ha az Ön véleménye szerint a pénzügyi intézményhez benyújtott panasza a vonatkozó törvényben előírt határidőig beérkezett, nem volt elkésett, de a pénzügyi intézmény a panaszát erre való hivatkozással elutasította.

Amennyiben úgy dönt, hogy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordul, a fentiek megállapítására határozott kérelmet kell előterjesztenie.

 

 

38. Van e lehetőségem a Pénzügyi Békéltető Testület döntése után további jogorvoslati eljárás indítására? (2014.12.23.)

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a PBT elszámolás kérdésé-ben hozott döntése ellen polgári nemperes és peres eljárásban helye van jogorvoslatnak.

Ön, vagy a pénzügyi intézmény a PBT határozatának kézbesítését követően a határozat megváltoztatását kérheti nemperes eljárás keretében.

 

 

39. Hol és hogyan kell a jogorvoslati eljárást kezdeményeznem? (2014.12.23.)

Az eljárást az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő Járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság folytatja le.

Az eljárás a PBT határozatának kézbesítését követő 30 napon belül indítható el. A nemperes eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testületnél kell benyújtani a Járásbíróságnak címezve. A PBT továbbítja a kérelmet az ügy irataival együtt az illetékes Járásbíróságnak!

Ön, vagy a pénzügyi intézmény a PBT határozatának hatályon kívül helyezése iránt a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt, ha a PBT tanácsának összetétele vagy eljárása nem felelt meg a PBT eljárására vonatkozó – a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben és az elszámolási törvényben foglalt – törvényi rendelkezéseknek, illetve ha a PBT-nek nem volt hatásköre az eljárásra, a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

 

 

40. Van-e lehetősége a Magyar Nemzeti Banknak az elszámolás során a pénzügyi intézmények eljárásának vizsgálatára? (2014.12.23.)

Igen. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenysége során hivatalból vizsgálja, hogy a pénzügyi intézmények az elszámolással kapcsolatos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járnak-e el.

Ennek keretében a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi a pénzügyi intézmények által alkalmazott elszámolási módszerek helyességét, valamint szükség esetén fogyasztóvédelmi eljárás keretében vizsgálhatja, hogy betartják-e a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

 

 

43. Mely esetekben kérhetem a felfüggesztett peres eljárásom folytatását? (2014.12.23.)

Amennyiben Önnek, a korábban elindított polgári peres eljárásában az elszámoláson felül még van egyéb, az elszámolási törvény által nem rendezett igénye (pl. kártérítés, elmaradt haszon, egyéb költség), kérheti a peres eljárás folytatását, egyéb esetben a pénzügyi intézmény kezdeményezi az eljárás folytatását.

 

 

44. Fizetési nehézségeim miatt korábban végrehajtás indult kölcsön szerződésemmel kapcsolatban, melyet az elszámolási törvény hatására felfüggesztettek. Mikor indul újra az eljárás? (2014.12.23.)

Az elszámolás ideje alatt az Ön esetében is a végrehajtás valóban szünetel, de az elszámolás után az eljárás a vonatkozó jogszabályi előírások alapján folytatható. Az elszámolás megtörténtét a végrehajtást kérő az elszámolás fogyasztó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a végrehajtó felé (illetőleg bíróságnak/közjegyzőnek). Ezt követően a végrehajtónak 60 nap áll rendelkezésére a szünetelőként nyilvántartott ügyek folytatására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolásra tekintettel a végrehajtási költségek az általánostól eltérően alakulhatnak.

 

 

48. Mi a teendőm akkor, ha az elszámolás megküldését követően sem állok el a polgári peres eljárástól? (2014.12.23.)

Amennyiben az Ön polgári peres eljárása a szerződés érvénytelensége, vagy részleges érvénytelensége miatt fel van függesztve, az eljárást meg kell szüntetni, ha Ön a keresetében az eljárás folytatásáról szóló bírói tájékoztatást követően, a kézbesítéstől számított 30 napon belül, nem kéri az érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazását.

 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/gyik_elszamolas.html

 

 

Az MNB honlapján vagy egy ábra is, mely segít eligazodni a panasz folyamatában:

 

elsz-kerdesek-valaszok-02.png

http://felugyelet.mnb.hu/data/cms2427006/10_Elszamolasi_torveny_modositott_ONLINE_20150109.pdf

 

 

Ismétlem, a részletes adatok kérésével kell kezdeni, melyet 5 napon belül kell küldeni a banknak. Ez az időszak beleszámít a 30 napba. Aki panaszt kíván benyújtani érdemes sietnie.

 

A bankok az elszámolással törvényt hajtanak végre, nincs értelme véleményem szerint leveleket írni, hogy „nem fogadjuk el”, „nem értünk vele egyet”. Igaz ez a forintosításra is, nem kell (és nem lehet) aláírásunnak elfogadni, a megkötött kölcsönszerződésünk a törvény erejénél fogva „módosul”. A bankok nem tesznek mást, csak tiszességesen végrehajtják a törvények és rendeletek rendelkezéseit.

 

Akinek nem tetszik a forintosítás, annak be kell perelnie a bankját, illetve folytatnia kell a felfüggesztett pert. Ismétlem:

 

 

48. Mi a teendőm akkor, ha az elszámolás megküldését követően sem állok el a polgári peres eljárástól? (2014.12.23.)

Amennyiben az Ön polgári peres eljárása a szerződés érvénytelensége, vagy részleges érvénytelensége miatt fel van függesztve, az eljárást meg kell szüntetni, ha Ön a keresetében az eljárás folytatásáról szóló bírói tájékoztatást követően, a kézbesítéstől számított 30 napon belül, nem kéri az érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazását.

 

 

30 napon belül nyilatkozni kell, hogy az adós folytatni kívánja a perét, mert különben a pert a bíróság megszünteti!

 

A tájékozatató levélben lehet keresgélni, hogy van-e elgépelés, nem hagytak-e ki egy-két havi törlesztő részletet, egyezik-e a kölcsön összege, az induló kamatláb stb. Az MNB a bankok által használt számoló programot ellenőrzi, ezért nem tartom elképzelhetőnek, hogy bármely bank szándékosan más képlettel számolna a számítógépében, mint amilyen képletet az MNB kidolgozott.

 

 

„Az elszámolást a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott képletek és elvek alapján végeztük el. Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, amennyiben a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.”

58/2014 MNB rendelet 1., és 3. melléklet

 

 

Az elszámolás és forintosítás után egyetlen egy dolgot kell eldöntenie mindenkinek. Tudja-e, akarja-e fizetni a megkapott törlesztő részlettel a megkapott futamidőn keresztül hónapról hónapra pontosan a törlesztő részleteket? Megelékszik-e a Bankszövetség-Kormány által kidolgozott csomag törlesztés csökkentő mértékével? Elfogadja-e a 256 CHF árfolyamú forintosítást? El tudja-e fogadni, hogy szádékosan, előre megtervezetten becsapták és ki akarták fosztani?

 

Ha a kérdésekre a válasz nem, akkor perelni kell!

 

Ismétlem, rövid a határidő itt is, csupán 30 nap:

 

48. Mi a teendőm akkor, ha az elszámolás megküldését követően sem állok el a polgári peres eljárástól? (2014.12.23.)

Amennyiben az Ön polgári peres eljárása a szerződés érvénytelensége, vagy részleges érvénytelensége miatt fel van függesztve, az eljárást meg kell szüntetni, ha Ön a keresetében az eljárás folytatásáról szóló bírói tájékoztatást követően, a kézbesítéstől számított 30 napon belül, nem kéri az érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazását.

 

Kiemelem a két legfontosabb elemet:

 

érvénytelen szerződés érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének a megállapítása

és

jogkövetkezmény kérése

 

 

Azt, hogy mit érdemes a szerződésben támadni, megadja a Kúria határozata:

 

Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.

 

Vizsgálni szükséges tehát, hogy az adott konstrukció egyik lényegi eleme, az árfolyamkockázat fogyasztók általi viselése világos, érthető szerződési feltétel volt-e.

 

Előfordulhatott ugyanis, hogy a szerződés egyértelmű megfogalmazása, a megfelelő tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozat ellenére a szerződéskötés során a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás alapján a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége, vagy  az bizonyos mértékben korlátozott (van egy maximuma). Ez a helyzet akkor, ha a fogyasztó az árfolyamváltozás várható alakulásáról, maximális mértékéről a pénzügyi intézménytől, annak képviselőjétől konkrét, hitelt érdemlőnek tűnő, később azonban tévesnek, valótlannak bizonyult tájékoztatást kapott. Ebben az esetben a szerződés a nem megfelelő (téves, félreérthető, nem egyértelmű) tájékoztatással érintett rendelkezése tisztességtelen, amely a szerződés részleges vagy teljes érvénytelenségét eredményezi.


A nem megfelelő tájékoztatás tényét és azt, hogy ennek következtében a szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése számára nem volt világos és érthető, a fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 

Természetesen vannak még támadási pontok ezen kívül is a szerződésekben.

 

Bírósági eljárást, pert kizárólag csak ügyvéd közreműködésével lehet és kell indítani.

Az egész elszámolási és forintosítási történet arról szól, hogy a folyamatban lévő perektől az adósok elálljanak. Ez volt a célja a Kormány-Bankrendszer megállapodásnak. A Bankrendszer azért engedett egy keveset, mert a Kormány ígéretet tett arra, hogy csökkenti jelentősen a perek számát.

Csak azt lehet a jövőben perelni, amit a törvény nem rendezett.

Ezt az alkotmánybíróság világosan megfogalmazta:

 

A Kúria 6/2013-as PJE határozatában nyíltan így foglalt állást és a jogalkotói beavatkozást sürgette. Kifejtette, hogy a bírói szerződésmódosítás nem alkalmas jogi eszköz arra, hogy„társadalmi méretű gazdasági változásoknak azonos típusú szerződések nagy tömegét hasonlóan – csak az egyik fél számára hátrányosan – érintő következményeit orvosolja. Ha ezeket a hátrányos következményeket a jogalkotó bizonyos körben jogszabállyal rendezte, a jogalkotói beavatkozás e körben az egyedi bírói mérlegelést kizárja.” 

III/1522/2014. - Alkotmánybírósági határozat [45]

 

 

Nem lehet perelni a törvény rendelkezéseit, mert az a Törvény.

Tetszik - nem tetszik, az a Törvény. Nem hozhat bíró olyan kérdésben döntést, melyet a törvényhozás már rendezett. Ilyenek az árfolyamréssel kapcsolatos támadási pontok, a kamatláb emeléssel kapcsolatos támadási pontok stb...

 

 

 

 

Újabb információk, lényeges észrevételek esetén ezt a cikket frissítem.

 

 

1. frissítés

 

 

Az árfolyamkedvezménnyel végtörlesztett fogyasztói kölcsönszerződés esetén nem automatikus az elszámolás, kérni kell és fizetni is kell érte esetenként:

 

A fogyasztó 2015. március 1. napja és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt, hogy a részére készítsen elszámolást. A fogyasztó az elszámolást 10.000 forintos díj ellenében kérheti.

Ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy a fogyasztó javára a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége áll fenn, a pénzügyi intézménynek a 10.000 forintos díjat a fogyasztó részére vissza kell térítenie.

Ha a fogyasztó a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell megfizetnie a 10.000 forintos díjat, feltéve hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést az elszámolásra köteles pénzügyi intézménnyel vagy más pénzügyi intézménnyel kötötte, és a fogyasztó igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor.

2014. évi XL törvény 10.§ (3)

 

Vagyis, összevetik a 180 CHF árfolyamos végtörlesztést (kamatláb váltosásokkal és árfolyamréssel) a 256 CHF árfolyamos elszámolással (kamatláb változás nélkül és árfolyamrés nélkül) .

 

Ha számolás azt mutatja, hogy még jár pénz az adósnak akkor azt megkapja és visszajár a 10.000 Ft is. Ha nem jár vissza pénz (a végtörlesztéssel az adós”jobban járt”), akkor nem jár vissza a 10.000 Ft.

 

Nem kell fizetni a 10.000 forintot, ha az adós forintkölcsönt vett fel, hogy tudjon végtörleszteni. Az elszámolást ez esetben is kérelmezni kell és mellékelni kell az igazolást  a forintkölcsönről.

 

 

2. frissítés

 

 

1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? (2014.12.23.)

 

Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön

 • magánszemély
 • és
 • deviza alapú- (devizában nyilvántartott, forintban fizetett),  
 • deviza alapúnak nem minősülő deviza (devizában nyilvántartott, devizában fizetett), 
 • forint alapú  

meghatározott időszakban kötött, élő, vagy megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéssel (kölcsön-, hitel- vagy pénzügyi lízingszerződéssel) rendelkezik.

Ezen belül, az elszámolás hatálya kiterjed

 • jelzáloghitelekre,
 • személyi kölcsönökre,
 • gépjármű hitelekre;
 • árfolyamgát védelme alá tartozó szerződésekre,
 • kedvezményesen végtörlesztett hitelszerződésekre,
 • követeléskezelőnek átadott, fentebb részletezett hitelszerződésekre,
 • a felszámolás vagy végelszámolás hatálya alatt álló hitelintézetek deviza, forint és deviza alapú fentebb részletezett hitelszerződéseire.

 

 

2. Kiket nem érint a törvény? (2014.12.23.)

 

Amennyiben Ön

 

 • hitelkártyához kapcsolódó kölcsönszerződéssel;
 • fizetési számlához kapcsolódó kölcsönszerződéssel (folyószámla hitelkeret);
 • állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forintalapú kölcsönszerződésselrendelkezik vagy rendelkezett,
 • illetve a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az ingatlant átvette,

 

az elszámolási törvény nem érinti.

 

Az elszámolási törvény abban az esetben sem érinti Önt, amennyiben nem magánszemélyként (tehát nem törvényi értelemben vett fogyasztóként), hanem önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, őstermelő, társasház, stb.) érdekében kötött kölcsön, vagy hitelszerződéssel rendelkezik, vagy rendelkezett.

 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/gyik_elszamolas.html

 

 

3. frissítés

 

MNB sajtóközlemény:

 

Egyes pénzügyi intézmények már a tájékoztató levelek megküldése előtt is tájékoztatást nyújtanak – például rövid szöveges üzenetekben, vagy akár telefonon – az elszámolás eredményéről ügyfeleiknek. Ez viszont nem helyettesítheti a nyomtatott tájékoztató levelet, amelyet a jogszabályokban előírt formában és tartalommal kötelesek tértivevényesen postán megküldeni a fogyasztóknak.

 

Az elszámolások pénzügyi teljesítése az értesítő levelek kézbesítése előtt is lehetséges a jogszabály szerint, ám ez nem rövidíti le a fogyasztókat megillető jogorvoslati lehetőségek határidejét. Így ha egy fogyasztó vitatja a kiszámított összeget, vagy nem kíván élni a forintosítással, akkor az ezek jelzésére szolgáló határidő számára is az elszámolási értesítő kézhezvételét követően kezdődik.

 

http://www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2015/mnbhu_sajtokozlemeny_20150303_04

 

 

4. frissítés

 

 Az MNB a 3/2015 számú rendeletében módosította az elszámolással küldendő levelek formai és tartalmi követelményeit.  

 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/A_jegybank/mnbhu_mnb_rendeletek/2015/3-2015_MNB_rendelet.pdf

 

 

 

 

- jozef -