Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.02.03

Rövid beszámoló a 2012.02.02-i tárgyalásról

 Az Erste Banktól kértünk információkat, adatokat, melyeket nem adott meg. Ezért Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordultunk 2011. szeptember 19.-én, hogy kötelezze a Bankot válaszadásra. 2007 tavaszi lakáskasszás, CHF elszámolású, jövedelem alapú hitelünk van. Állami áthidaló kölcsönnel.

 

Felhívtuk a Bank figyelmét arra, hogy nem egyezik a ránk terhelt költségekből számolt THM a Bank által közzétett THM-mel. Felhívtuk a Bank figyelmét arra, hogy a magas devizakonvertálási árfolyam különbség lehet az oka ennek. Kértünk részletes számítást. Nem kaptunk kielégítő választ.

 

Kértünk információt, hogy mekkora lesz a törlesztő részletünk az Áthidaló Kölcsön lejárta után, az előttünk lévő időszakra megadtunk kamat és árfolyam értékeket, mely adatok figyelembe vételével a számítást kértük. Nem kaptuk meg a kért információt.

 

Kértünk információt, hogy mekkora lesz a törlesztő részletünk a türelmi időszak lejárta után, az előttünk lévő időszakra megadtunk kamat és árfolyam értékeket, mely adatok figyelembe vételével a számítást kértük. Nem kaptuk meg a kért információt, a bank csak mellébeszélt.

 

Megkérdeztük, hogy mennyi lesz a lakás-takarékpénztári megtakarításunk és erre mennyi kamatot kapunk. Nem kaptunk érdemi választ.

 

Elkértük a Banktól a szerződésünkkel kapcsolatban a Hitelelbírálat számítást és az elvégzett Kockázat elemzési számításokat. A bank erre a kérésünkre egyáltalán nem válaszolt. Hogyan állapította meg a Bank a jövedelmünk és várható árfolyamváltozás tehernövelő hatásából azt, hogy mi biztonságosan ki tudjuk fizetni a részleteket?

 

 

A keresetünket a Polgári Törvénykönyv alábbi pontjaira hivatkozva adjuk be.

 

4. §

(1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

 

277. §

(4) A felek a szerződés teljesítésében együttműködésre kötelesek. A kötelezettnek a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a jogosultnak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.

(5) A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni.

  

Viselkedésével az alperes megszegi saját Üzletszabályzatát is:

 „3. Együttműködés, tájékoztatás

3.1. A Bank és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a közöttük lévő üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre - ha az ügy jellegéből, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik - legkésőbb 15 munkanapon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.”

 „17. Panaszkezelés, jogorvoslat

17.2 A Bank az írásban benyújtott panaszt, annak a Bankhoz történt beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, érdemben elbírálja és ennek eredményéről az Ügyfél részére indokolással ellátott írásbeli értesítést küld, amennyiben az elbíráláshoz szükséges dokumentumok és információk a Banknál hiánytalanul rendelkezésre állnak.”

 

 

Később több fontos dologról tájékoztattuk bankunkat és további kérdéseket tettünk fel. Pl:

 

  1. PSZÁF határozat jogsértő magatartásról és fogyasztóvédelmi bírság kiszabása

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete FK-I-FB-50099/2011. számú határozatában kötelezi az Erste Bankot, hogy válaszolja meg levelünket és megtiltja az Erste Bank jogsértő magatartását. A panaszok kezelésére vonatkozó rendelkezés megsértése miatt 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

A Bank sajnos válaszadási kötelezettségének a mai napig nem tesz eleget.

Megnéztük a Felügyelet honlapján az Erste Bankkal kapcsolatos határozatokat, meglepődve láttuk, hogy a Bank havi rendszerességgel kap elmarasztaló határozatokat az elégtelen panaszkezeléssel és tisztességtelen magatartással kapcsolatban.

 

  1. Kezelési költség

Kérdéssel fordultunk a Bankhoz, szeretnénk megismerni, hogy milyen célt szolgál a kezelési költség? Közjegyzői okiratban van erre utalás:

 

A./ fejezet VIII. Egyéb rendelkezések (12. oldal)

„Adós és Adóstárs(ak) kijelentik…a hitelbírálati díjnak a kezelési költségbe számítás módját, a hitel prolongálásának várható költségét … megismerték, megértették és tudomásul vették…”

 

Kértük a Bankot küldjék el az elmúlt közel öt év alatt elvégzett hitelelbírálati számításokat és azt, hogy mikor és hányszor prolongálták a hitelünket valamint azt, hogy ez a prolongálás mekkora költséget jelentett a Banknak. Kértük, adják meg, a fenti a két tevékenységen kívül végez-e a Bank más olyan tevékenységet, szolgáltatást, melynek költsége a kezelési költség része?         

  1. Egyoldalú teherviselés megszüntetése

Jeleztük a Banknak, hogy a hitelfelvételkor megkötött, a Bank által egyoldalúan megírt szerződéseket és a Bank egyoldalú szerződés módosításait átvizsgálva valamint a törlesztő részleteink növekedését figyelembe véve, úgy véljük, hogy az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági hatásai egyoldalúan és kizárólag minket terhelnek.

Úgy látjuk az Erste Bank a szerződésben olyan kockázat elemeket is ránk terhelt, mely kizárólag a Bank üzleti kockázatába tartoznak. Egyensúlytalannak érezzük a jelenlegi szerződésben a jogokat és a kötelezettségeket.

Kértük a Bankot, hogy dolgozzák át a szerződést, melyben a kedvezőtlen és kedvező változásokat a szerződést aláíró mindkét fél, vagyis az Erste Bank és mi, hitelfelvevők is viselünk, illetve élvezünk.

 

  1. Levelezés

Meglepődtünk azon, hogy az Erste Bank a fontos leveleit nem tértivevénnyel adja fel nekünk. Utána nézve ennek, megtudtuk, hogy a Bank erre jogosult, ráadásul, ha a leveleit nem kapjuk meg valamilyen ok miatt, ennek káros hatása korlátlanul és kizárólag minket, hitelfelvevőket terhel.

Kértük, hogy a Bank részünkre a szerződéssel kapcsolatos leveleket tértivevénnyel adja ezentúl fel, vagy SMS-ben értesítsen a levél elkészültéről és mi bemegyünk személyesen a számlavezető Bankfiókba átvenni.

  1. Kamat mértékének számítása

A Banknál többször kifogásoltuk már írásban a kamatemelkedéseket.

Most kértük, adják meg, milyen képlettel számolják ki a hitelünk kamatát és adják meg a képletben szereplő összetevők értékét és ezek elérhetőségét.

 

  1. 2011 december 6.-án érdeklődtünk a bankfiókban két, a hitelszerződésünket érintő törvény kapcsán.

A Parlament elfogadta a 2011. évi CXLVII törvényt, „Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról”. Ez alapján a Bank csak akkor számolhat fel költséget vagy díjat devizában, ha deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak. A Bank által egyoldalúan írt szerződésünk alapján mi rendszeresen jelentős költséget fizetünk.

A Parlament elfogadta a 2011. évi CXLVIII törvényt, „A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításairól”. Ez alapján a Bank nem számolhat fel a kamaton kívül rendszeresen fizetendő díjat vagy költséget. A szerződéskötéskor nem kínálhat akciós kamatot. Új jelzáloghitel szerződések esetén a bank két kamatszámítási mód alkalmazása közül választhat. Az egyik lehetőség a fix, a rögzített kamat. A fix kamatozás futamideje (kamatperiódus) lehet 3 éves, 5 éves vagy 10 éves. A másik lehetőség, hogy a kamat egy ellenőrizhető, nyilvánosan elérhető, a Banktól független kamathoz, úgynevezett referencia kamathoz van kötve. A referencia kamatra a Bank csak egy fix kamatrést tehet rá. A referencia kamat is tételesen meg van határozva a törvényben.

A már élő szerződések esetében a hitelfelvevő egy alkalommal kérheti szerződésének átalakítását.  A kérelmet 2012. május 31.-ig kell beadni.

A banki ügyintéző ezekről a törvényekről nem hallott, nem tudott arról, hogy a Banknak át kell dolgoznia a szerződésünket. Közölte, hogy Ő nem törvények, hanem banki belső utasítások alapján dolgozik.

A szerződés módosítása iránti igényünket írásban beadtuk.

  

Mivel a Bank ügyvédje írásban kérte, hogy támasszuk alá tényekkel kéréseinket. A tárgyaláson 14 mellékletet ismertettem és adtam át. Ezekről a következő beszámolóban...

 

Következő tárgyalás 381 terem 2012. március 20. 10:00

 

15 napom van arra,hogy kiszámoljam követeléseim Ft összegét, és szerződésmódosítási indokaimat jogszabályokra hivatkozva tételesen megadjam.

Most ezen dolgozom, dolgozunk….

 

Szabó József - A Hiteles Mozgalom egyik elindítója


Ui: a 6. pontban említett törvények később lépnek hatályba