Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.11.13

Magánbeadvány az Alapvető Jogok Biztosának

 

 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala                                   1-475-7100

1051 Budapest

Nádor u. 22.

 

 

 

 

 

Tisztelt Dr. Szabó Máté úr!

            Tisztelt Hivatal!

 

 

 

Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos fogyasztóvédelmi eljárások hiányosságait szeretnénk Önnek jelezni. Úgy véljük az illetékes állami szervek eljárása sérti a állampolgári jogainkat, a hatóságok nem látják el feladatukat, nem végzik el a szükséges vizsgálatokat, a beadványainkkal érdemben egyáltalán nem foglalkoznak.

 

9. Az alapvető jogok biztosának eljárása

18. § (1) Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint

a) közigazgatási szerv,

b) helyi önkormányzat,

c) nemzetiségi önkormányzat,

d) kötelező tagság alapján működő köztestület,

e) a Magyar Honvédség,

f) rendvédelmi szerv,

g) közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében,

h) nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve,

i) közjegyző,

j) megyei bírósági végrehajtó,

k) önálló bírósági végrehajtó vagy

l) közszolgáltatást végző szerv

(a továbbiakban együtt: hatóság) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár (a továbbiakban együtt: visszásság), feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket - ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát - már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

            2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

 

 

 

Magyarország védelmezi állampolgárait.

Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók  jogait.

AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.

Magyarország alaptörvénye – Alapvetés – Szabadság és felelősség

 

Több ombudsmani vizsgálat is megállapította már évekkel ezelőtt, hogy   jelentős hiányosságok vannak a pénzügyi fogyasztóvédelem és az állami szervek hozzáállása területén:

 

„Fontos, hogy a hatáskörrel rendelkező állami szervek és egyes civil szervezetek törődjenek azoknak az állampolgároknak a helyzetével, akik anélkül, hogy tehetnének róla, elszenvedik a pénzügyi válság következményeit. El kell kerülni, hogy a pénzügyi eredetű krízis politikai és társadalmi válsággá alakuljon.”

 

„Az ombudsmani vizsgálat – figyelemmel a megkeresésekre adott válaszokra, a korábbi panaszokból leszűrt következtetésekre, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezésekre – három fő területen, az érintett hatóságok (PSZÁF, NFH) hatásköre és eljárása, a magánszemélyek csődvédelme, valamint a békéltető testületek pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárása tekintetében tárt fel a rendszert érintő hiányosságokat.”

 

„Számos panasz érkezett a Hivatalhoz, melyek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban: Felügyelet) fogyasztóvédelmi eljárását sérelmezték. A beadványozók valamennyi esetben az ügyintézési határidők jelentős túllépését kifogásolták.

A panaszok alapján felmerült a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, és az ebből levezethető tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének, illetve közvetlen veszélyének gyanúja, ezért az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (továbbiakban: Obtv.) 16. § (1) bekezdése alapján vizsgálatot indított az ombudsman.”

 

„Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított öt munkanapon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A Ket. 30. §-a alapján a hatóság a kérelmet öt munkanapon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye.”

 

„A beérkező panaszok nagy száma és a személyi feltételek hiányosságai nem mentesíthetik a közigazgatási szervet a törvényben előírt ügyintézési határidő betartása alól. Az ügyfél érdeke az eljárás ésszerű időn belül történő befejezése, a sérelmezett hitelintézeti magatartás mielőbbi kivizsgálása.”

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektje (2011)

 

Sajnos az a vélemény alakult ki bennünk, hogy a helyzet nem javult, az állami szervek továbbra sem végzik el a feladatukat.

 

 

 

Beadvánnyal fordultunk 2011. januárjában a Gazdasági Versenyhivatalhoz melyben több bejelentést is tettünk szerződésünkkel kapcsolatban. Azért a GVH-hoz fordultunk, mert 2010. nyarán a PSZÁF egy beadványunkra (a PSZÁF vizsgálat nélkül minden beadványunkat visszautasította) írt válaszában ezt javasolta. (1)

 

A GVH 2011 júniusi végzésében több pont kapcsán megállapította, hogy nem tartozik a hatáskörébe, ezeknél a  PSZÁF rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Ezen pontok kivizsgálást hivatalból áttette a PSZÁF-hez. (2)

 

A PSZÁF levélben tájékoztatott minket, hogy megkezdte a vizsgálatot. (3)

 

Mivel semmilyen választ nem kaptunk, 2011 decemberében írásban kértünk a PSZÁF-től tájékoztatást a vizsgálat állásáról. (4)

 

Levelünkre a PSZÁF egyáltalán nem válaszolt, ezért 2012 májusában ismét a GVH-hoz fordultunk. Egyrészt kértük a GVH-t, vegyék fel a kapcsolatot a PSZÁF-fel a vizsgálat lefolytatása ügyében, másrészt újabb szempontokkal egészítettük ki korábbi beadványunkat. (5)

 

A PSZÁF kérte, igazoljuk azt, hogy problémáinkkal korábban már közvetlenül a bankunkhoz fordultunk.  A megadott határidőn belül, 2012 júliusában összeállítottuk és leadtuk a kért levelezést és megtettük a vizsgálat elindításához a szükséges nyilatkozatokat. (6)

 

A GVH az újabb észrevételeink kivizsgálást is áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező PSZÁF-hez. (7)

 

Mivel hónapokig semmi sem történt, egy fogyasztóvédelmi rádióműsorban kértem tájékoztatást a PSZÁF fogyasztóvédelmi tevékenységéről a PSZÁF szóvivőjétől. A szóbeli észrevételeimet elküldtem e-mailben is illetve később személyesen bevittem a PSZÁF-hez. (8)

 

Nemrég kaptuk meg a PSZÁF végzését, hogy az eljárást megszüntették, fellebbezésnek helye nincs. (9)

 

Kérjük az Alapvető Jogok Biztosát, folytasson vizsgálatot, miként lehetséges, hogy hazánkban egy állami szerv sem érzi feladatának a pénzintézetek tevékenységének vizsgálatát.

 

Kérjük, vizsgálja meg, miként lehet hónapokig húzni egy vizsgálatot, miközben öt nap alatt meg kellene állapítani, hogy illetékes-e az adott állami szerv vagy sem.

Kérjük, vizsgálja meg, hogy a deviza elszámolású kölcsönnel rendelkező családok tekinthetők-e veszélyeztetett társadalmi csoportnak a már közismert jogszabály hiányosságok, a pénzintézetek meglévő hatalma, az állami szervek tehetetlensége miatt.

 

Kérjük, kezdeményezze a szükséges intézkedéseket, hogy az alapvető jogok érvényesüljenek.

 

Amennyiben valamilyen dokumentumra vagy személyes beszámolóra van szükség, készségesen és örömmel állunk rendelkezésükre.

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: ................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2012. november 13.

 

 

 

 

 

Melléklet:

 

 

(1) - (9)

összesen 44 oldal