Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.02.13

Ismét a PBT-nél pattog a labda! Elszámolás vitatása 3.0

pottyos.png

 

A mai nap újra a PBT-hez fordultunk a CHF elszámolású kölcsönünk elszámolásának vitatása miatt.

 

Részlet a 47 oldalas PBT beadványból:

 

A bank állítja, hogy „az elszámolás helyesen és a jogszabályoknak megfelelően történt”, ezt az állítást vitatjuk, adatokkal cáfoljuk, állításainkat alapos érvelésekkel alátámasztjuk.

 

A bank maga is elismeri, hogy a legutóbbi elszámoló levél előtt minden esetben tévesen közölte velünk azt, hogy az ügyleti kamat mértéke 5,0%.  Ezzel nem jelzett hibára válaszolt, hanem a 2. állításunkhoz fűzött egyetértő megjegyzést.

 

A bank állítja (miként állítja évek óta), hogy nem számított fel tévedésből késedelmi kamatokat (3. állításunk), ezért emelte meg több alkalommal is a fennálló tartozás (a 2014.11.30.-i időpontban) összegét. Mint a 43. hiba ismertetésünknél írjuk, olyan részletes elszámolást tartunk szükségesnek, mely hiánytalanul tartalmaz minden késedelmi kamat számítást.  Páldául a 32. és 35. hiba ismertetésnél igazoljuk, hogy a 215. oszlopban lévő késedelmi kamat követelés teljes mértékben jogtalan. Több késedelmi kamatszámítási hibát is jeleztünk a banknak a panaszunkban, azonban a bank ezekre a jogos, teljesen nyilvánvaló észrevételekre egyáltalán nem reagált.

 

Értelmezhetetlen a bank alábbi állítása: „Bankunk állítása szerint a kimutatás helyesbítése a tényleges elszámolást nem érintette…”, „…a részletes elszámolás az Önök ügyletének tényleges forgalmi adatai alapján készült, ezt a kimutatásban eszközölt módosítás nem befolyásolta”.

Az elszámoló levél 4. oldala tartalmazza az „elszámolást és forintosítást követően (2015. március 30.) a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozás összegét”.

A legelső (2015.04.10.) elszámoló levél szerint a tartozás:   

                               28.800.010 Ft.

A legutolsó (2018.11.08) elszámoló levél szerint ugyanez a tartozás:    

                              29.946.237 Ft.

 

A jelentős banki követelésnövekedés (több mint 1,1 millió forint) azt mutatja, a helyesbítés érintette a „tényleges elszámolást”. Hiába vitatjuk már közel 4 éve az elszámolást, nem találunk magyarázatot arra, hogy a bank (tisztességesen számolt) követelése miért nőtt meg több mint 1,1 millió forinttal! Szeretnénk ismételten leszögezni, a „tényleges forgalmi adatok” forint összegek, mivel a bank felé forint fizetési kötelezettségünk volt és a bank a forint folyószámlánkról minden esetben forint összeget emelt le, azonban a részletes elszámolás ezeket a forint összegeket egyáltalán nem tartalmazza!

 

Nem a Hirdetményben lévő, hanem a szerződésben rögzített kamatláb a késedelmi kamat számítás alapja. A bank nem tett eleget annak a törvényi kötelezettségnek, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a kamatlábat (ha nem tartalmazza, akkor a szerződés semmis). Mivel a bank figyelmen kívül hagyta a törvény előírásait, a késedelmi kamat számításánál viselje ennek a következményeit. A bank Hirdetménye nem tartalmazza a kölcsönszerződésünk kamatlábát és THM-jét.

 

A 3. oldalon a bank maga is elimeri, hogy jogtalanul számolt fel késedelmi kamatot.

 

 

Sorszámozva 45 darab (1.-46. kivéve 34.) helytelen adatot illetve számítási hibát soroltunk fel a banknak küldött panaszunkban, azonban

 

A BANK EGYETELEN EGY JELZETT HIBÁRA SEM VÁLASZOLT !!!

 

A bank úgy véli, van akkora hatalma hazánkban, hogy következmények nélkül figyelmen kívül hagyhatja a törvényeket, a hazai és uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokat, a PBT és a bíróságok döntéseit, a végrehajtók felszólításait.

 

Azt várjuk el a PBT eljárásától, hogy az Alaptörvény M cikke (2) alapján folytatja le (immár harmadik) vizsgálatát.

 

M) cikk

 

(1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.

 

(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.

 

 

------------- REKLÁM ---------------

 

Ne feledkezz el az SZJA 1%-ról! 

 

 

18144741-1-42  

 

Arany Liliom Alapítvány

 

 

 

Az 1%-kal az alapítványon keresztül

 

a Hiteles Mozgalmat támogatod!

 

 

Az előzményekről. Részlet az Erste Banknak küldött 78 oldalas panaszból:

 

2015. május 22.-én személyesen adtuk le a panaszunkat az Erste Bank Erzsébet körúti fiókjában. Mivel az Erste Bank nem adott a panaszunkra elfogadható választ, 2015.augusztus 7.-én személyesen adtuk le a Pénzügyi Békéltető Testületnek (PBT) írt kérelmünket. Mivel a kérelmünkkel a PBT érdemben nem foglalkozott és valótlan megállapításokat tett 2015. december 17.-én bírósághoz fordultunk. Hosszas és több lépcsős bírósági eljárást követően a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2017. március 29.-én hozta meg 45.Pkf.632.102/2017/2 számú végzését: „A másodfokú bíróság az első fokú bíróság végzését megváltoztatja és az Pénzügyi Békéltető Testület H-PBT-H.9834/2015. számú határozatát hatályon kívül helyezi és a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárásra és újabb határozat hozatalára kötelezi”.

 

A PBT új eljárást folytatott le, mely keretében az elszámolás hibáit, ellentmondásait részletesen ismertettük írásban is és a személyes meghallgatás során is az Erste Bankkal. A BPT a 2017. augusztus 22.-i H-PBT-H-159/2017 számú határozatában kötelezte az Erste Bankot: „a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót a 2112330 (C43511-001) számú szerződés vonatkozásában új elszámolás és hiteltörténeti kimutatás, valamint részletes elszámolás (együttesen: új elszámolás) készítésére és a módosított elszámolás végrehajtására, jelen határozat kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül…”.

 

 

 

------------- ELŐZETES ---------------

 

 

Január elején

 

a bankok megtévesztése miatt

 

eljárást

 

kezdeményeztem

 

a Gazdasági Versenyhivatalnál.

 

 

A GVH a beadványunkat

 

nem kívánja vizsgálni.

 

 

8 napot biztosít a törvény arra,

 

hogy a GVH ellen pert indítsunk.

 

 

Részletek hamarosan….

 

 

 

Mivel a BPT kötelezésének az Erste Bank nem tett eleget, mindketten végrehajtást kezdeményeztünk az Erste Bank ellen. A végrehajtás során sem tett eleget az Erste Bank a PBT kötelezésének, helyette a végrehajtás megszüntetése érdekében pert indított. Ezt a pert az Erste Bank elvesztette, a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) a 2018. október 12.-i, 6.P.87.628/2018/11 számú, fellebbezés hiányában jogerőssé vált ítéletében az Erste Bank végrehajtás megszüntetése iránt indított keresetét elutasította. „Minthogy a 2018 áprilisában az alperesek részére megküldött hiteltörténeti kimutatás – bár a korábbiaktól eltérő, de továbbra is – hibás adatokat tartalmazott, az elszámolás a PBT határozatának nem felelt meg, amely a keresetet önmagában megalapozatlanná tette. A fentiekre figyelemmel a bíróság nem állapíthatta meg, hogy a felperes a végrehajtató okiratban foglalt kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, ezáltal a végrehajtás megszüntetésének a Pp. 528. § (2) bekezdés b pontja alapján nem volt helye, ezért a bíróság a keresetet elutasította.”

„A bíróság megjegyzi, hogy a felperes továbbra is köteles a javított adatokat feltüntető hiteltörténeti kimutatást is tartalmazó (teljes és hibátlan) elszámolást az alperesek részére megküldeni.”

Ennek a jogerős ítéletnek a következménye volt, hogy az Erste Bank elküldte részünkre az Új Elszámolási Csomagot.

 

Mi nem láttuk értemét továbbra is bíróságon bizonygatni azt, hogy egy „változatlan tartalmú” adatbázis, képtelen az észlelt hibákat orvosolni, kijavítani, mert a bíróság az alábbi megállapítást tette az ítéletében: „a jelen ítélet jogereje … nem zárja el a felpereset attól, hogy amennyiben az alperesek a részükre fentiek szerint megküldött elszámolás alapján a teljesítést továbbra sem ismernék el, a Vht 41. § szerint lefolytatott eljárást követően – ezen megváltozott tényállás alapján – ismételt keresetet terjesszen elő a végrehajtás megszüntetésére.”

 

Mint már több alkalommal kifejtettük, egyáltalán nem érdekünk a pereskedés az Erste Bankkal, több alkalommal is tettünk írásban ajánlatot az Erste Banknak peren kívüli megoldásra, azonban ezek a kezdeményezéseink nem vezettek eredményre. Az Erste Bank éveken keresztül figyelmen kívül hagyja a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, a PBT, a végrehajtók és a bíróságok kötelezéseit, látványosan a perek elhúzódására törekszik. Jelenleg két felfüggesztett bírósági eljárásunk is van. A Fővárosi Törvényszék 606.G.42.877/2013/8 számon hozta meg, 2014. július 29.-én, a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perünkben a peres eljárás hivatalból történő felfüggesztését előíró végzését addig, amíg az elszámolás be nem fejeződik. A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság a 2.P.XVIII.21.925/2017/11 számon hozta meg, 2018. január 19.-én, a végrehajtás megszüntetése iránt indított perünkben a per felfüggesztését előíró végzését addig, amíg a Fővárosi Törvényszék előtt lévő perünk jogerősen be nem fejeződik. Tehát azért, hogy a pereink a lehető leghamarabb befejeződjenek, meggyőződésünkkel ellentétben, minden logikai és szakmai tudásunkkal ellentétben, nem teszünk olyan lépéseket, melyeket a jogerőssé vált ítélet számunkra biztosít. Ha megtennénk, akkor az Erste Bank minden bizonnyal továbbra is csak ugyanazt a változatlan tartalmú részletes elszámolást küldené el, kiegészítve újabb és újabb módosult hiteltörténeti kimutatással és ismételten keresetet terjesztene elő a végrehajtásunk megszüntetésére. Könnyen belátható, ezzel csak az idő telne el hiábavalóan és egy lépéssel sem jutnánk közelebb az elszámolásban található súlyos hibák orvoslásában.

 

A PKKB az ítéletében az alábbi megállapításokat tette: „A bíróság megjegyzi, az, hogy az új elszámolás tartalmában a korábbival egyező, nem zárja ki, hogy az új elszámolásnak minősüljön.” „... a korábbi részletes elszámoláson szereplőtől eltérő kódsor alapján a bíróság megállapította, hogy az formailag új elszámolásnak minősül.”

 

A most érkezett Új Elszámolási Csomagban lévő elszámolást így, tudva azt, hogy gyakorlatilag nem így van, (kényszerből) elfogadjuk új elszámolásnak. Tisztában vagyunk vele és minden bizonnyal az Erste Bank is tisztában van azzal, hogy a jogerős ítéletet hozó PKKB egyáltalán nem vizsgálta a per folyamán tett észrevételeinket. A bíróság megfogalmazása: „az elszámolásban feltüntetett adatok helyességének, illetve azoknak az ügylettel összefüggő gazdasági-pénzügyi eseményekkel való összhangjának vizsgálata a korábban kifejtettek szerint a jelen eljárás kereteit meghaladják. A kölcsönjogviszony pontos tartalmára (kölcsönösszeg, kamat és díjak, futamidő, stb.), és annak lefutása alatt történt tranzakciókra (folyósítás és törlesztések összege és időpontja) vonatkozó tényállítások és bizonyítékok hiányában a bíróságnak nem is volt lehetősége azt érdemben vizsgálni.” „A bíróság előre bocsájtja, hogy a jelen per tárgyát nem a felperes által készített elszámolás helyességének a vizsgálata képezte.”