Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.09.24

a közjegyző szerepe - kölcsönszerződések

 

Pár napon belül el kell döntenem, hogy perlem-e a közjegyzőm, vagy sem?

 

Kavarognak a fejemben a gondolatok....

 

A szerződéseket a bankon kívül senki kívülálló sem vizsgálja át: törvényes-e, tisztességes-e? Sem a Fogyasztóvédelem, sem a PSZÁF, sem a GVH, sem az MNB nem vizsgálhat szerződést. Utólag kizárólag csak a bíróság, az is csak per keretén belül foglalkozhat a felmerülő kérdésekkel. Egyes egyedül a közjegyzőnek van a vizsgálatra lehetősége.

 

Sőt nem is lehetősége, mivel számára kötelező feladat!

 

Ezt a feladatot tekinthetjük fogyasztóvédelmi intézkedésnek. Kedves fogyasztó, nyugodtan írd alá a szerződést, alaposan átvizsgáltam, minden betűje, szava, állítása megfelel a jogszabályoknak, nincs benne semmi számodra hátrányos, tisztességtelen pont. Nyugodtan mondj le egy törvény által biztosított jogodról – lemondás után a banknak bírósági eljárás nélkül joga lesz végrehajtást indítani, lefoglalni fizetésed jelentős részét, lenyúlni a bankszámládon lévő összeget, árvereztetni a házadat, Téged és családodat kilakoltatni, elvinni a kocsidat, bútoraidat, a benne lévő ruhákkal együtt. Én közjegyzőként a bankot mindenben támogatni fogom, kérdés és kétkedés nélkül. Bármit is fogsz nekem később írni, figyelmen kívül hagyom.

 

Most tehát gyorsan felolvasom a 16 oldalas közjegyzői okiratot…

 

Minden világos, minden érthető? Itt tessék aláírni:

 

 

……………………….                                 ………………………………..

adós                                                                 adóstárs

 

 

Később az adós közjegyző elleni perében pl. így „védi magát” a közjegyző:

 

kozjegyzo-tevekenysege---kep.png

 

 

Részletek a közjegyzői kamara honlapjáról:

 

 

OKIRAT-SZERKESZTÉSI ELJÁRÁS


AZ ÜGYLETI OKIRATOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK


 

A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak. A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratot őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban kioktatással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

 

A közjegyzői okirat fogalma, általános szabályai


 

A közjegyzői okiratoknak alapvetően két típusát különböztetjük meg, az ügyleti okiratokat és a közjegyzői ténytanúsító okiratokat (közjegyzői tanúsítványokat).


 

A közjegyző az eljárása során a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez, kizárólag a törvényeknek van alávetve és nem utasítható. A közjegyzőt kötelező közreműködés terheli a fél, illetve felek irányába. A közreműködés megtagadásának eseteit törvényi előírás szabályozza, így a közjegyző köteles megtagadni a közreműködést, ha az kötelességével nem egyeztethető össze, így különösen, ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, melynek célja tiltott vagy tisztességtelen. Ha a közjegyző az eljárása során aggályos körülményt észlel, de a közreműködés megtagadására nincs ok, köteles e körülményre a fél figyelmét felhívni és ezt az iratban feltüntetni. Ha a fél ez ellen tiltakozik, a közjegyző a közreműködést megtagadja.

 

 

Közjegyzői ügyleti okirat

 

A közjegyzői okiratba foglalt szerződés alapján közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye, amennyiben a kötelezett nem teljesít. A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét. Amennyiben a kötelezettség feltétel vagy időpont bekövetkeztétől függ, a végrehajtáshoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa.


 

Ennek alapján az eljáró közjegyző perindítás nélkül úgynevezett nemperes eljárás keretében az ügy jellegétől függően akár néhány hét leforgása alatt záradékkal látja el az okiratot, amely így közvetlenül kerül az illetékes bírósági végrehajtóhoz a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A közjegyzői okirat így alkalmas arra, hogy a feleket szerződésszerű magatartásra kényszerítse a megállapodásukban foglalt rendelkezések közvetlen végrehajtásával. A közokirattal egy későbbi per kockázatát is kizárhatják a felek, ezzel pedig időt és pénzt takaríthatnak meg.

 

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/okirat-szerkesztesi-eljaras-tajekoztato.php

 

 

kozjegyzo-1-----kep.png

 

 

 Írjatok, ha vannak használható, ép kéz-láb javaslataitok:

 

hitelesmozgalom@gmail.com