Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.08.30

Válasz a MOKK-tól

Tisztelt Hölgyem!

 

Elektronikus úton megküldött kérdéseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Konkrét ügyben a közjegyző önállóan intézkedik, nem utasítható, csak a törvényeknek van alárendelve, áttételesen sem befolyásolható. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) nem felettes hatósága és nem jogorvoslati fóruma a közjegyző eljárásának.

 

mokk-2016.aug---kep.png

 

A közjegyző által - általában nemperes eljárásokban - saját törvényes jogkörében hozott határozatokat ugyanolyan vagy aggálytalanul hasonló garanciális eljárások előzik meg, mint a bírósági határozatokét. A közjegyző saját közvetlen eljárásai alapján kiadott végzései és jóváhagyásai ezért a bíróság határozataival egyenlő hatályúak. (46/1991. (IX. 10.) AB határozat). A közjegyző függetlensége a döntési folyamatra vonatkozó alapelv. Konkrét ügy eldöntésében a közjegyzőt nem lehet befolyásolni, különösen nem utasítani, vagy bármely más módon nyomást gyakorolni rá, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 2. §-a értelmében.

 

Abban a kérdésben, hogy konkrét ügyben a közjegyző a jogszabályoknak megfelelő döntést hozott-e, kizárólag a közjegyzők jogorvoslati fóruma foglalhat állást. Amennyiben a közjegyzővel szemben panaszt kíván előterjeszteni, úgy a Kjtv. 49. §-ának c) pontja szerint a panaszügyek elbírálására a közjegyző székhelye szerint illetékes területi kamara rendelkezik hatáskörrel.  A fentiekre figyelemmel kérem, hogy panaszbeadványát az eljárás lefolytatására illetékes Budapesti Közjegyzői Kamarához (levélcím: 1016 Budapest, Naphegy utca 33. II/5.) nyújtsa be papír alapon, teljes bizonyító erejű magánokirati formában.

 

 

Fentiekre tekintettel – kizárólag általánosságban - tájékoztatom, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 195. § (1) bekezdése alapján az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. A Pp. 195. § (6) bekezdése alapján ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény ki nem zárja vagy nem korlátozza. A Pp. 195. § (7) bekezdése alapján a közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni. Mindezekre tekintettel az okiratban foglaltak valódiságához vélelem fűződik, melyet kizárólag az irányadó szabályok szerint lefolytatott eljárások keretében lehet megdönteni.

 

 

Tájékoztatom, hogy a Kjtv. 148.-157. §-ában foglaltak szerint hiteles kiadmány, másolat, kivonat és bizonyítvány kiadását kérheti, az e §-okban foglalt feltételek teljesülése esetén, mely eljárás azonban nem foglalja magába az adott közokirat készítésének részletes körülményeire kiterjedő közjegyzői tájékoztatást.  A közjegyzőnek ugyanis nincs lehetősége bizonyítási eljárást lefolytatni a saját maga által készített közokirat, illetve az abban foglalt jogügylet érvényességét illetően.

 

 

Amennyiben az Ön álláspontja szerint a közokiratban foglalt jogügylet érvényessége aggályos, abban az esetben a Pp. és bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt – amennyiben annak feltételei fennállnak - eljárást kezdeményezhet, illetve a törvényben biztosított egyéb jogaival élhet. A MOKK nem végezhet jogi tanácsadó tevékenységet, amely az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az ügyvédi tevékenység részét képezi, így az ezzel kapcsolatos részletes jogi tájékoztatás érdekében javaslom, hogy forduljon jogi képviselőhöz.

 

A közjegyzővel történő kapcsolattartás körében tájékoztatom, hogy a közjegyzőnek a beadványokat teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell előterjeszteni.

 

Végezetül tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992 (XI.17.) számú határozata értelmében a MOKK nem adhat ki sem állásfoglalást, sem jogi iránymutatást, semmi olyan véleményt, amire konkrét hatósági, közjegyzői vagy bírósági eljárásban hivatkozni lehetne.

 

Üdvözlettel:

 

dr. .........................

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Jogi Iroda

1026 Budapest Pasaréti út 16.

 

Budapest, 2016. augusztus 29.