Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.09.07

PANASZ: az MNB nem ad ki közérdekű adatokat

Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila!

     Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

 

 

 

Ebben a megkeresésben kettő különböző témakörben, de ugyanazon közérdekű adat birtokosával kapcsolatos panasz küldünk meg az Ön és hatósága részére. Kérjük, kezeljék őket külön, mintha kettő megkeresés külön ügyiratban érkezett volna.

 

level-naih---kep.png

 

1)      Közérdekű adatigénylés a Magyar Nemzeti Bank felé, a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetséggel folytatott levélváltásokról, a deviza alapú hitelezés tárgykörében

 

A Wellmann-ügy kapcsán közérdekű adatigénylés jogával éltünk és ennek kapcsán leveleket küldtünk számos intézménynek. Kifejezetten, de nem kizáróan kértük azon levélváltásokat az intézményektől, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség folytatott a deviza alapú hitelezés tárgykörében.

 

Kezdeményezésünkre – jogkövető módon – számos intézmény válaszolt, megküldve mindazon levélváltásokat, amelyeket velük az érintett szervezetek lefolytattak.

 

A fentiek keretében, 2016. május 17-én azzal a kéréssel fordultunk a Magyar Nemzeti Bankoz (továbbiakban: MNB), hogy a 2011. évi CXII. számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban: törvény) 3. §. 5., 26. § (1) és 28. § (1) pontjai alapján[1]küldjék meg részünkre (vagy tegyék lehetővé internetről történő letöltését) azon deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos – min. 12 éven belüli – megkereséseket és az azokra adott válaszokat, amelyeket a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség kezdeményezett az MNB felé.

 

Kifejezetten, de nem kizáróan kértük azon levélváltásokat, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség folytatott a deviza alapú hitelezés tárgykörében az MNB-vel, azzal összefüggésben tájékoztatást kért, figyelmet hívott fel, egyedi intézkedést kért, intézkedési gyakorlat kialakítását kérte, intézkedés mellőzését kérte, jogszabály létrehozását/vagy módosítását kezdeményezte, hatósági eljárás mellőzését vagy megszűnését kérte stb.

 

Kértük – ha voltak – azon  emlékeztetők és jegyzőkönyvek megküldését, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetséggel, vagy a Magyar Lízingszövetséggel folytatott egyeztetések, vitanapok, munkabizottság és munkacsoport ülések, bankárreggelik alkalmával készültek és a deviza alapú hitelezés tárgykörében érintettek.

 

A fenti információkat - közérdekű adatigénylés keretében - amiatt kértük az érintett szervezetektől – így az MNB-től – , mert a deviza alapú hitelezés egy kifejezetten nagy társadalmi érintettséggel bíró probléma, jelentős számú megkárosított ügyféllel, ehhez kapcsolódóan a pénzintézetek érdekeit képviselő Magyar Bankszövetségi megkeresések és a kapcsolódó információk nagy nyilvánosságot érintenek.  Ld. Wellmann-ügy.

 

Az MNB az adatigénylésre vonatkozó kérelmünkkel kapcsolatban tájékoztatott, hogy a kért adatokat nem áll módjában megadni, mert azok

-     olyan döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, melyek megismerése a Magyar Nemzeti Bank törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetnék, a levélváltások során kifejtett vélemények, javaslatok olyan következtetések levonását tehetik lehetővé, melyek a törvényes működés jogosulatlan befolyásolásán túl sérthetik a jegybanki függetlenség elvét.

-     olyan a banktitok, üzleti titok, valamint szakmai titok körébe tartozó információkat is tartalmazhatnak, melyek tekintetében az MNB-re  nézve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 150. § (1)-(2) bekezdései titoktartási kötelezettséget állapítanak meg.

-     olyan adatkörbe tartozhatnak, melyek a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, és az Igazgatóság döntésének meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, az alapvető feladat ellátásával kapcsolatos döntés megalapozását szolgáló adatok és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a keletkezésüktől számított harminc évig nem nyilvánosak, ezen határidő alatt – sem a döntés meghozatalát megelőzően, sem azt követően – a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére vonatkozó igény nem terjeszthető elő, valamint, hogy a kért adatok tekintetében a Magyar Nemzeti Bank esetenként az igényelt időtartamnál rövidebb selejtezési határidőt állapít meg, ezért a kérés teljesítésére nem látunk jogszerű lehetőséget.

 

Nem látjuk be, hogy a szóban forgó adatok megadása miként veszélyeztetné az MNB-nek a törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, vagy a törvényes működés jogosulatlan befolyásolásán túl miképpen sérthetik a jegybanki függetlenség elvét. Amennyiben a szóban forgó civil szervezetek megkeresései és az azokra adott válaszok a fenti minőségnek eleget tesznek és kiadásuk kimerítené a szóban forgó tényállást, az csak akkor volna lehetséges, ha az MNB felé az érintett civil szervezetek megkeresései túlnyúltak egy civil szervezet lehetőségein, ha azok kimerítették az MNB törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyását, ha az MNB működését jogosulatlanul befolyásolták. Ha ez így volna, akkor az MNB külső befolyástól nem volna mentes, a jegybank nem volna független.

 

A 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 150. § (1)-(2) bekezdései kapcsán: Nem kértük az MNB alkalmazottait, vagy felügyelőbizottsági tagjait, hogy a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott személyes adatot, minősített adatot, banktitkot, értékpapírtitkot, fizetési titkot, pénztártitkot, biztosítási titkot, foglalkoztatói nyugdíjtitkot vagy üzleti titkot adjanak ki. Azt kértük, hogy két, Magyarországon működő civil szervezett a fenti témakörökben megadott megkereséseit és az MNB részéről az arra adott válaszokat adja meg. Az eredeti, kiadni igényelt megkeresések önmagukban nem irányulhattak minősített adat- , banktitokra-, értékpapírtitok (stb.) kiadására, tekintettel arra, hogy – ha volt is ilyen - azt az MNB-nek azt el kellett volna utasítania. Tehát – feltételezve az MNB jogkövető magatartását – nem volt a szóban forgó 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 150. § (1)-(2) bekezdései hatálya alá tartozó levélváltás, csak annak hatálya alá nem tartozó, így közérdekű adatként kiadható levélváltások voltak csak.

 

Közérdekű adatigénylésünkben nem kértünk kiadni alapvető feladat ellátásával kapcsolatos döntés megalapozását szolgáló adatokat, amelyek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a keletkezésüktől számított harminc évig nem nyilvánosak.

 

Amennyiben a megkért iratok esetleg a fentiekben megfogalmazott olyan adatot is tartalmaz, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a keletkezésüktől számított harminc évig nem nyilvánosak, az irat megismerését lehetett volna kivonatolással, vagy a meg nem ismerhető adat felismerhetetlenné tételével biztosítani.

 

Az MNB megtehette volna, hogy a kérdéskörre vonatkozó megkereséseket és válaszokat - a többi állami feladatot ellátó megkeresetthez hasonlóan – szigorúan mérlegelve, a fenti okokból nem kiadható besorolású adatokat kivéve, a kiadható besorolású adatokat szükség esetén annonimizálva kiadja. Élhetett volna a határidő hosszabbításának jogával, kérhetett volna a kiadás előkészítéséért díjat. Az előzőekkel nem élt, hanem a válaszadástól kategorikusan elzárkózott. Álláspontunk szerint az MNB, mint közfeladatot ellátó szerv nem tagadhatja meg ezen közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett - személyes adat fogalma alá nem eső- adatok kiadását.

 

 

 Tisztelt Elnök Úr!

 

Megteheti-e az MNB, mint közfeladatot ellátó szerv, hogy megtagadhatja ezen közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett - személyes adat fogalma alá nem eső- adatok kiadását?

Kérjük a fentiekben álláspontját megadni szíveskedjen!

 

 

 

2)      Közérdekű adatigénylés a Magyar Nemzeti Bank felé, a Svájci Nemzeti Bank megkeresésére adott válasz kapcsán, a deviza alapú hitelezés tárgykörében

 

A Svájci Nemzeti Bank (a továbbiakban SNB) 2004-ben figyelemfelhívást intézett a Magyar Nemzeti Bank felé a devizahitelezés tárgykörében, amelyben rámutatott az ilyen műveletek veszélyeire, különösen akkor, amikor nem egyértelmű a szerződéskötéskor, hogy végül kinek szükséges viselnie a valuta árfolyamkockázatát. A szóban forgó SNB megkeresést csatolva megküldöm.

 

A kérdéses SNB megkeresés a magyarországi deviza alapú hitelezés rendszer szintű megítélésében kiemelt jelentőségű információ, ok-okozati összefüggésben lehet azzal a kérdéskörrel kapcsolatban, hogy a mindenkori pénzügyi felügyelet és a Jegybank a deviza alapú hitelezés rendszerszintű szabályozásra – annak kockázatainak nyilvánvalóvá válását követően - milyen intézkedéseket foganatosított. Az adat közérdekű adat.

 

Az MNB-től kértük az MNB-nek a szóban forgó megkeresésre adott válaszát. Kértük megadni szíveskedjenek, hogy a Svájci Nemzeti Bank mellékelt levelére milyen választ küldtek 2004-ben vagy azt követően bármikor?

 

Az MNB a kérdéses válaszlevelet nem adta ki, 2016. június 23.-án megküldött 117528/2016 nyt. számú elektronikus levelében az alábbi választ adta, hogy a kérdéses válaszlevelet adatvédelmi okokból kifolyólag nem áll módjában kiadni (a dokumentum csatolva):

 

Tisztelt Szabó József ügyvezető úr!   

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) küldött, Hiteles Mozgalom képviseletében írt megkeresésére tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban megküldeni Önnek a kért válaszlevelet.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

 Üdvözlettel:

 

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Megteheti-e az MNB, mint közfeladatot ellátó szerv, hogy megtagadhatja ezen közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett - személyes adat fogalma alá nem eső- adatok kiadását?

 

Kérjük a fentiekben álláspontját megadni szíveskedjen!

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az MNB-vel összefüggő korábbi állásfoglalása kapcsán (http://www.naih.hu/files/NAIH_1715_J_2016-2.pdf) Ön legutóbb leírta, hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (2) bekezdése ismeri el. Ennek az alapjognak a demokratikus jogállam működése szempontjából számos rendeltetése van. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképviseleti testületek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus működését.

 

Az információszabadság érvényesülése gyakran előkérdése és kiindulópontja a véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásának. Csak úgy lehet véleményünk a közintézmények hatékonyságáról, ha az érintett szervezetek nem titkolhatják el a közérdekű adatokat.

 

A fenti két ügyben szóban forgó információk megismerése kiemelten fontos adat a deviza alapú hitelezés témakörét illetően. Kérjük az Elnök Urat, biztosítson jogot részünkre!

 

 

 


[1] Hivatkozott törvényi jogszabályhelyek a fentiekben:

3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Baranyai Csaba ügyintéző

 

Szabó József ügyvezető

 

Hiteles Mozgalom - Arany Liliom Alapítvány

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 7.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

feladó:

MNB Kommunikáció/Információ <sajto@mnb.hu>

címzett:

"hitelesmozgalom@gmail.com" <hitelesmozgalom@gmail.com>

dátum:

2016. június 14. 11:26

tárgy:

RE: adatkérés

 

Tisztelt Szabó József!

 

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) 2016. május 17-én – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a kért adatok olyan az Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, melyek megismerése a Magyar Nemzeti Bank törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetnék, a levélváltások során kifejtett vélemények, javaslatok olyan következtetések levonását tehetik lehetővé, melyek a törvényes működés jogosulatlan befolyásolásán túl sérthetik a jegybanki függetlenség elvét.

 

Fentieken túl levélváltások olyan a banktitok, üzleti titok, valamint szakmai titok körébe tartozó információkat is tartalmazhatnak, melyek tekintetében az MNB-re  nézve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 150. § (1)-(2) bekezdései titoktartási kötelezettséget állapítanak meg.

 

Továbbá az adatok olyan adatkörbe tartozhatnak, melyek a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, és az Igazgatóság döntésének meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, az alapvető feladat ellátásával kapcsolatos döntés megalapozását szolgáló adatok és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a keletkezésüktől számított harminc évig nem nyilvánosak, ezen határidő alatt – sem a döntés meghozatalát megelőzően, sem azt követően – a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére vonatkozó igény nem terjeszthető elő, valamint, hogy a kért adatok tekintetében a Magyar Nemzeti Bank esetenként az igényelt időtartamnál rövidebb selejtezési határidőt állapít meg, ezért a kérés teljesítésére nem látunk jogszerű lehetőséget.

 

Tisztelettel:

 

 

 

MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG

1054 Bp., Szabadság tér 9.

Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: sajto@mnb.hu

 

From: Hitelesmozgalom [mailto:hitelesmozgalom@gmail.com
Sent: Tuesday, May 17, 2016 7:35 PM
To: MNB Ügyfélszolgálat; info; Statisztikai igazgatóság (titkárság); Kommunikáció postaláda; Szabó József Attila
Subject: adatkérés

 

Tisztelt Dr. Matolcsy György Elnök úr!

Tisztelt Szabó József Attila  Igazgató úr!

Tisztelt Nemzeti Bank!

 

A 2011. évi CXII. számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban: törvény) 3. §. 5., 26. § (1) és 28. § (1) pontjai alapján kérem a Tisztelt Címzettet, hogy legyenek szívesek megküldeni részemre (vagy tegyék lehetővé internetről történő letöltését) azon deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos – min. 12 éven belüli – megkereséseket és az azokra adott válaszokat, amelyeket a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség kezdeményezett Önök felé.

 

Kifejezetten, de nem kizáróan érdekelnének azon levélváltások, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetség, vagy a Magyar Lízingszövetség folytatott a deviza alapú hitelezés tárgykörében az Önök szervezetével, azzal összefüggésben tájékoztatást kért, figyelmet hívott fel, egyedi intézkedést kért, intézkedési gyakorlat kialakítását kérte, intézkedés mellőzését kérte, jogszabály létrehozását/vagy módosítását kezdeményezte, hatósági eljárás mellőzését vagy megszűnését kérte stb.

 

Érdekelnének – ha voltak - azon emlékeztetők és jegyzőkönyvek, amelyeket a 2004-es évtől kezdve a Magyar Bankszövetséggel, vagy a Magyar Lízingszövetséggel folytatott egyeztetések, vitanapok, munkabizottság és munkacsoport ülések, bankárreggelik alkalmával készültek és a deviza alapú hitelezés tárgykörében érintettek. Ezeket szintén kérem megküldeni.

 

Kérem Önöket, hogy a fentiekre a törvény 29. § (1) pontja alapján az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tegyenek eleget.

Hivatkozott törvényi jogszabályhelyek a fentiekben:

 

3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

 

Tisztelettel:

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom

Arany Liliom Alapítvány

 

 

 

--------------------            -------------------- 

 

 

feladó:

MNB Ügyfélszolgálat <ugyfelszolgalat@mnb.hu>

címzett:

"hitelesmozgalom@gmail.com" <hitelesmozgalom@gmail.com>

dátum:

2016. június 23. 8:48

tárgy:

Tájékoztatás 117528/2016

küldő:

mnb.hu

 

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT

 

Tisztelt Szabó József ügyvezető úr!   

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) küldött, Hiteles Mozgalom képviseletében írt megkeresésére tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban megküldeni Önnek a kért válaszlevelet.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

 

  

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | személyes ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

| Telefon: 06-40-203-776 I e-mailcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

 

From: Hitelesmozgalom [mailto:hitelesmozgalom@gmail.com
Sent: Monday, May 30, 2016 2:41 PM
To: info; MNB Ügyfélszolgálat
Subject: Érdeklődés

 

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

 

 

Szeretnék érdeklődni, hogy a Svájci Nemzeti Bank mellékelt levelére milyen választ küldtek 2004-ben vagy azt követően bármikor?

 

 

Tisztelettel:

 

----------------------------------------------------------

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány