Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.01.30

A PSZÁF válasza THM és árazási elvek vizsgálatairól

 Tisztelt Szabó József Úr!                               hitelesmozgalom@gmail.com

 

Köszönettel vettem kézhez 2013. január 28. napján kelt elektronikus levelét, melyben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) vizsgálatairól érdeklődik.

Engedje meg, hogy a megkeresésében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztassam.

Levelében arra kéri válaszunkat, hogy a Felügyelet végzett-e a teljes hiteldíj mutató számítására vonatkozó ellenőrzést a nagyobb bankok esetében, a következő hiteltermékek vonatkozásában:

lakástakarékpénztári megtakarítással kombinált jelzálog forintkölcsönök,

CHF jelzálog devizakölcsönök,

deviza alapú jelzálogkölcsönök.

Levelében továbbá az iránt érdeklődik, hogy a bankoknak

be kell-e nyújtaniuk a Felügyelethez az árazási irányelveket jóváhagyás vagy tájékoztatás céljából,

továbbá, hogy a Felügyelet ellenőrzi-e azt, hogy a bankok betartják-e a saját árazási irányelveiket.

Végezetül a lefolytatott vizsgálatok eredményeinek megismerhetőségéről,

továbbá amennyiben a Felügyelet nem indított volna vizsgálatokat, úgy a tárgykört érintő vizsgálatok tervezéséről érdeklődött.

Engedje meg, hogy elsődlegesen arról tájékoztassam, hogy a Felügyelet 2010. január 1. napjától lát el pénzügyi fogyasztóvédelmi hatósági funkciókat és jár el a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme érdekében. A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatáskörét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 2010. január 1. napján hatályba lépett rendelkezései teremtették meg, mely szerepkört jelenleg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) biztosítja.

A Felügyelet hatósági fogyasztóvédelmi jogosítványai alapján hivatalból, illetőleg kérelemre folytatott fogyasztóvédelmi eljárásai során kíván érvényt szerezni a jogszabályokban rögzített fogyasztóvédelmi elvárásoknak, előírásoknak. A Felügyelet a Psztv. szerinti felhatalmazása alapján, fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében vizsgálja a pénzügyi szolgáltatási tevékenységre vonatkozó ágazati fogyasztóvédelmi rendelkezések megtartását, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései betartását.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Felügyelet eljárási kompetenciája nem teszi azt lehetővé, hogy a Felügyelet az alapvetően a bíróságok hatáskörébe tartozó polgári jogi kérdésekben hozzon döntést.

A Felügyelet az ellenőrzései során tapasztaltak alapján, amennyiben jogszabálysértést állapít meg, úgy a Psztv.-ben foglalt jogosítványait gyakorolva egyrészt megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, másrészt az adott jogszabálysértés körülményeihez igazodóan bírságot szabhat ki.

Tájékoztatom arról, hogy a Felügyelet kérelemre és hivatalból indított vizsgálatainak jelentős hányada irányult a pénzügyi szervezetek hitelezési szolgáltatásaival kapcsolatos, fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörbe tartozó követelmények teljesülésének ellenőrzésére. A Felügyelet a beérkezett fogyasztói kérelmek tapasztalatai, továbbá saját elemzései alapján indított hivatalbóli vizsgálatai során — számos más jelentős szempont mellett — kiemelt prioritásként kezelte a hitelezési tevékenységgel összefüggésben a fogyasztók számára hátrányos egyoldalú szerződésmódosítási gyakorlatok jogszerűségének, továbbá a teljes hiteldíj mutató számítás helyességének ellenőrzését is.

Megkeresésében egyrészt érdeklődik a Felügyelet teljes hiteldíj mutató (THM) számítását ellenőrző vizsgálatai vonatkozásában. Erre figyelemmel .tájékoztatom, hogy a Felügyelet a 2012. évben négy banknál, két pénzügyi vállalkozásnál és két takarékszövetkezetnél indított fogyasztóvédelmi témavizsgálatot a THM felső határértékét megállapító jogszabályi rendelkezések betartásának vizsgálata céljából. A vizsgálat különös hangsúlyt fektetett arra, hogy a pénzügyi szervezetek a vizsgálat ideje alatt nyújtott hiteltermékekkel összefüggő hirdetményeikben, kondíciós listáikban, hirdetéseikben a jogszabályban előírtaknak megfelelő THM értékeket tüntetnek-e fel, illetőleg a feltüntetett THM értékek számszakilag helyesen kerültek-e meghatározásra.

A vizsgálat részét képezte továbbá az is, hogy a pénzügyi szervezetek a THM felső határértékét megállapító előírásoknak megfelelően sorolták-e be termékeiket.

A Felügyelet a vizsgálat során a kereskedelmi kommunikációkban — hirdetményekben, reklámokban — feltüntetett THM érték számítására vonatkozóan kisebb számítási eltéréseket, jogszabálysértő gyakorlatokat tapasztalt, amelyek megszüntetésére kötelezte az érintett pénzügyi szervezeteket, illetőleg élt a bírság kiszabásának lehetőségével is.

Tájékoztatom, hogy a Felügyelet határozatai a Psztv. rendelkezéseinek megfelelően nyilvánosak, mely közzétételi kötelezettséget a Felügyelet a fogyasztóvédelmi ügyekben hozott határozatok vonatkozásában is teljesíti. A Felügyelet fentebb tárgyalt eljárásaiban hozott határozatai a Felügyelet honlapján elérhetőek.

Megkeresésében arról is várja a Felügyelet tájékoztatását, hogy a bankoknak be kell-e nyújtaniuk a Felügyelethez árazási elveiket ellenőrzés vagy tájékoztatás céljából.

Kérdésére válaszolva arról tájékoztatom, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 210. § (3) és (4) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket az árazási elvek elkészítésének kötelezettségéről és az árazási elvek minimális tartalmáról. A Hpt. 210. § (5) bekezdése arra teremt lehetőséget, hogy a Felügyelet ellenőrizze a pénzügyi szervezetek árazási elveinek gyakorlatát, mely ellenőrzés keretében a Felügyelet tekintettel kell legyen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó Magatartási Kódex rendelkezéseire. Tájékoztatom, hogy a bankoknak, pénzügyi szervezeteknek nincs arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a Felügyelet számára előzetes jóváhagyás, engedélyezés érdekében, vagy akár csak tájékoztatás céljából megküldjék árazási irányelveiket, árazási elveiket.

Tájékoztatom arról, hogy a Felügyelet kiemelten figyelemmel kíséri a pénzügyi szervezetek árazási gyakorlatát, és a beérkező kérelmek alapján, illetőleg hivatalbóli eljárásai keretében vizsgálja azt, hogy a pénzügyi szervezetek a Hpt., illetőleg a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről szóló 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti gyakorlatot folytatnak-e a fogyasztókat terhelő költségek, díjak és kamatok egyoldalú módosításakor. A Felügyelet e vizsgálatok során hozott határozatai is nyilvánosak, a Felügyelet honlapján folyamatosan közzétételre kerülnek.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Budapest, 2013. január 30.

Tisztelettel:

 

Szabadfalvi István

főosztályvezető

Ügyfélszolgálati főosztály  *Ikt. /Ref.: 20258-2/2013 

 

A feltett kérdéseink:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/thm-es-arazasi-elvek---volt-e-vizsgalat-a-pszaf-nal-.html