Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.08.10

pert vesztett a KÚRIA !!!

Gömöri László küzdőtársunk pert nyert a Kúria ellen. Nem tévedés, jól olvasod. Perelte a Kúriát és jogerősen megnyerte a pert!

Gratulálunk Laci, sokat tettél a nyilvánosság érdekében!

 

Részletek:

 

 

gom-00.png

gom-02.pnggom-03.png

gom-04.pnggom-05.png

gom-06.pnggom-07.png

 

Gömöri úr a dokumentumokat még nem kapta meg a Kúriától....

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

A Kúria részére,

1055 Budapest,

Markó utca 16.

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés.

 

 

Tisztelt Címzett!

 

A tisztelt Cím előtt egyértelműen ismert módon, korábban közérdekű adatigényléssel fordultam a Tisztelt Címhez a 6/2013. számú „devizás” jogegységi határozathoz különböző szakmai és civil szervezetektől és személyektől a T. Cím által bekért észrevételek (Szakértői vélemények.) nyilvánossá tétele végett.

 

Kérelmemet arra alapítottam, hogy nyilvánosságot látott Darák Péter Elnök Úr sajtónyilatkozata, miszerint az új szerepfelfogás szerint a Kúriának fontossá vált, hogy a Kúrián készülő munkaanyagokat véleményezésre megküldjék a fentebb említet szervezeteknek és személyeknek. 

 

Véleményem szerint ezzel a Kúria nem mást tesz, mint kikéri az említettek szakértői véleményét. – A továbbiakban maradjunk is a kért adatok elnevezésekor a „szakértői vélemény” elnevezésnél.

 

Elnök Úr a teljesség igénye nélkül fel is sorol a nyilatkozatában néhány szakmai szervezetet, a civilszervezeteket viszont, csak a civil szervezetek gyűjtőnév alatt említi.

 

Korábbi kérelmemben azt is kértem, hogy a 6/2013. határozaton túl az összes devizahitelezéssel kapcsolatos jogegységihez, vagy Kúriai állásfoglaláshoz beszerzett hasonló véleményeket is hozzák nyilvánosságra, mint közérdekű adatot.

 

Darák Péter Elnök Úr akkor a 2015.EI.IV.H.2-3. számú levelében elutasította a kérelmemet, ezért a 6/2013. számú jogegységi határozathoz bekért szakértői vélemények kiadásának kikényszerítése véget, bírósághoz voltam kénytelen fordulni.

 

Amint az a T. Cím előtt is ismert, a 70.P.24.522/2015. szám alatt folyt eljárásban a Bíróság jogerősen kötelezte a Kúriát a kért adatok kiadására.

 

Jelen kérelmem arra irányul, hogy a korábbi kérelmemnek és a Fővárosi Ítélőtáblának a 6/2013. jogegységi határozathoz bekért szakértői adatokra vonatkozó ítéletének megfelelően, a Kúria 2/2014. és az 1/2016. jogegységi határozatához bekért szakértői véleményeket is legyen szíves nyilvánossá tenni a T. Cím.  

 

Vagyis, küldje meg a __________________    e-mail címre a következő adatokat:

 

1. Vélemény adására felkért szervezetek, személyek száma, neve?

2. Véleményt adó szervezetek, személyek neve?

3. Hány és milyen kérdésekben kért véleményt a Kúria?  

4. Kérem, küldjék meg számomra a véleményt adók eredeti, rögzített véleményének a másolatát.

 

Ezeknek, illetve ilyen adatoknak a létezését, sem az Elnök Úr nem tagadta – inkább elismerte – a korábbi kérelmem elutasításakor, sem a hivatkozott perbeli védekezésében nem hivatkozott rá a Kúria, hogy nem léteznek. - Különféle nyilatkozatok, sajtóértesülések pedig határozottan arra utalnak, hogy bizonyos szervezetek készítettek véleményt a két utóbbi jogegységihez is.

 

Tisztelettel felhívom a T. Cím figyelmét, hogy a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletének értelmében a kért adatok közérdekű adatnak tekintendők, az Infotv. rendelkezése szerint pedig az igényléstől számított 15 napon belül teljesíteni kell az igényt. A teljesítésre nyitva álló határidőt, amennyiben a Fővárosi Ítélőtábla előtt 70.P.24.522/2015. számon folyamatban volt eljárás, írásba foglalt ítélete még nem érkezett meg a T. Címhez, annak kézhezvételétől, amennyiben az említett ítéletet már kézhez vette, jelen kérelmem kézhezvételétől kérem számítani. 

    

Abban az esetben ha a T. Cím megtagadná az igénylés teljesítését és ezzel újabb per indítására kényszerítené az adatok kikényszerítésére az igénylőt, az a T. Cím részéről megvalósítaná a rosszhiszemű pereskedés tényét, melyet tilt a polgári eljárásjog.

 

Mindezeken túl, újból kérem a Kúria Tisztelt Elnökét, teremtse meg annak a lehetőségét, hogy a Kúrián bármely ügyben, - akár jogegységi tanácsban, akár ítélkezési tanácsban – eljáró bírói tanács számára tegye lehetővé, hogy az eljáró bírók a döntéshez ellen vagy különvéleményt fűzhessenek.

 

Véleményem szerint ennek ellehetetlenítése súlyosan sérti a személyek, így a bírók Alaptörvényben biztosított vélemény-nyilvánítási jogát is, és az állampolgároknak a vélemény megismeréséhez biztosított jogát is.

 

Továbbá, felhívnám a T. Kúria figyelmét a fellebbezési, illetve a felülvizsgálati eljárások során keletkezett perköltség viselési anomáliára.

 

Az eljárásjog úgy rendelkezik, hogy ezekben az esetekben is a vesztes felet kell kötelezni az eljárás költségeinek megfizetésére. – Holott ezekben az eljárásokban, ha az ítélet „kijavításra” vagy „kicserélésre” szorul az nem a fél, hanem az alsóbb fokú bíróság hibájából ered. – Nonszensz, és egyedülálló, hogy csak a bíróságok vannak abban a helyzetben, hogy egy hibás vagy használhatatlan termékük kijavításának, vagy kicserélésének költségét egy harmadik személlyel fizettethetik meg. – Illetve, hogy egyáltalán megfizettethetik.

 

Kérem a T. Kúrát, gondolja át a felvetett anomáliát, és akár törvénymódosítás kezdeményezésével, akár jogegységi döntéssel hasson oda, hogy hibás teljesítés esetén a szolgáltató viselje a kijavítás költségét a jogszolgáltatás területén is! – Hasonló anomália létezik a különféle hatósági eljárásokban is, ha egy elsőfokú eljárás fellebbezése díjköteles. - A fellebbezés díja annak ellenére is elvész a kérelmező számára, ha az első fokú eljárást eredményesen fellebbezték. 

 

 

Kelt _______________, 2016. 08. 06.-án.

 

               Tisztelettel: Gömöri László.