Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.05.28

Indulnak nagyjából a bíróságokon a tárgyalások

indul-kep-01.png

 

A bíróságok honlapján elég szűkszavú a tájékoztatás:

 

indul-kep-02.png

 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/valtozik-birosagok-elotti-eljaras-rendje

 

 

Az átmeneti időszakban nem minden esetben indulnak a tárgyalások. Nagyon sok a „ha” és az „amennyiben”. Aki érintett, annak érdemes belemélyedni a rendelet szövegébe.

 

A rendelet (minket érintő) teljes szövege:

 

229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A veszélyhelyzet ideje alatt az összbírói értekezlet és a Kúria teljes ülése – a rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően – megtartható.”

2. § A Veir. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.

(2) Ha a bíróság az e rendelet hatálybalépése és a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése közötti időszakban beszerezte a tárgyalás mellőzésével lefolytatott perfelvétel lezárásához szükséges – a jogvita kereteit meghatározó – nyilatkozatokat, a perfelvételt perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le. A bíróság a perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmezteti, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvétel lezárását írásban közli a felekkel.

(3) Ha a bíróság az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a perfelvétel lefolytatását megkezdte, de a felek a Módr. hatálybalépéséig még nem tették meg valamennyi, a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozataikat, a bíróság a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás kitűzésével vagy a Pp. 197. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti eljárással folytatja.

(4) Ha a bíróság ideiglenes intézkedést – erre irányuló kérelem esetén – a perindítást megelőzően elrendel, a per megindítására a bíróság által megállapított határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődik.”

3. § A Veir. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

(2) A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja.”

4. § A Veir. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (1) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság írásban figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

(2) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság a Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást még nem tűzte ki – ideértve azt az esetet is, ha a bíróság a személyes közreműködést igénylő eljárási cselekményt az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint tárgyaláson kívül nem tartotta lefolytathatónak, és ezért az eljárás megakadt –, valamint, ha az (1) bekezdés szerinti eljárásnak nincs helye, a bíróság az eljárást a tárgyalás kitűzésével folytatja.

(3) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a bíróság a Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást kitűzte, a bíróság a Pp. 226. § (3) bekezdésének vagy az 1952-es Pp. 125. § (5) bekezdésének alkalmazásával meghatározza a tárgyalás helyét – kivéve a 23. § (1) bekezdésében foglalt esetet – és erről értesíti a tárgyalásra megidézetteket.

(4) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a bíróság a feleket már megnyilatkoztatta az egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja. Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni. Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.”

5. § A Veir. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (1) A fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban eljáró bíróság a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el, ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról.

(2) Ha a bíróságnak az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerinti, a tárgyaláson kívüli elbírálásról szóló értesítését követően a felek közös kérelemben kérik a tárgyalás megtartását, a bíróság kitűzi a tárgyalást.”

6. § A Veir. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„39. § (1) Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

(2) A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja.”

7. § A Veir. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (1) A Módr. hatálybalépését követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban tárgyaláson kell eljárni, ha azt a fél vagy az érdekelt jogszabályi rendelkezés alapján kéri.

(2) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság értesítette a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról, a továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el. Az eljárást tárgyaláson kell folytatni, ha a fél vagy az érdekelt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 15 napon belül tárgyalás tartása iránti kérelmet terjeszt elő.

(3) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a felperes tárgyaláson kívüli elbírálás helyett a tárgyalásnak a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra halasztását kérte, a bíróság a tárgyalás kitűzése iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított tizenöt napon belül intézkedik.

(4) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések előírásai szerint a személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az eljárás megakadt, a bíróság a tárgyalás kitűzése vagy az eljárási cselekmény lefolytatása iránt Módr. hatálybalépését követő naptól számított tizenöt napon belül intézkedik.

(5) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság írásban figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

(6) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint a bíróság a feleket már megnyilatkoztatta az egyezség kérdésében, a perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja. Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni. Az ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.”

8. § A Veir. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személyek személyes jelenlétével járó eljárási cselekmény nem jár az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az eljárási cselekményen való jelenlétet ebben az esetben is elsősorban telekommunikációs eszköz útján biztosítja.”

9. § A Veir. a következő 98. és 99. §-sal egészül ki:

„98. § E rendeletnek a Módr.-rel módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

99. § (1) A büntetőeljárásban a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő határidőket a korábbi jogszabály szerint kell számolni.

(2) Ha a büntetőeljárásban a Módr. hatálybalépésének időpontjában az ügyben előkészítő ülés tartására nem került sor, a bíróság a vádirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül tart előkészítő ülést.”

10. § Hatályát veszti a Veir.

1. 26. §-a,

2. 37. § (1) bekezdése,

3. 49. §-a,

4. 53. §-a,

5. 58. és 59. §-a,

6. 62. §-ában és 66. § (1) bekezdésében az „alkalmanként” szövegrész,

7. 67. §-a,

8. 68. § (3) bekezdése,

9. 72. §-a,

10. 74. § (3) bekezdése,

11. 76. és 77. §-a,

12. 79. § (2) bekezdése,

13. 80. §-a,

14. 91. és 92. §-a és

15. 94. §-a.

2. A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

 

(….)

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.

 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219685.383455