Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.07.03

egy fontos román devizahiteles EDE - hamarosan ítélet jön

Tisztelt Olvasó!

Mellékelten küldöm az Európai Unió Bíróságának a hírlevelét.

Üdvözlettel,

Lehóczki Balázs

Sajtóreferens

Kommunikációs Igazgatóság

 

 

 

(részlet)

 

 

 

c-81-19---roman-ede-elozetes---kep.png

2020. július 9. csütörtök                                           

Ítélethirdetés a C-81/19 Banca Transilvania ügyben

Devizahitelezés Romániában

Az ítéletről sajtóközlemény készül

Ezen, a devizahitelezéssel kapcsolatos román ügyben az Európai Bíróságnak három olyan kérdést kell megvizsgálnia, amelyek az e területtel foglalkozó magyar szakemberek számára is érdekesek lehetnek.

Az első kérdés a devizahitelszerződések értékelése szempontjából kulcsszerepet játszó, a fogyasztói szerződésekbe foglalt tisztségtelen szerződési feltételekre vonatkozó irányelv (93/13/EGK) azon rendelkezésének az értelmezésére vonatkozik, amely alapján nem vizsgálható azon szerződési feltételek tisztességtelensége, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket vesznek át. A kolozsvári fellebbviteli bíróság ezzel kapcsolatban azt kérdezi, hogy az irányelv ezen, a saját alkalmazását kizáró szabálya vonatkozik-e egy olyan helyzetre is, amikor egy ilyen kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezés (amely a devizahitelszerződések szerves részét képező árfolyamkockázatot az adósra hárítja) úgy vált az érintett hitelszerződés részévé, hogy attól a felek a nemzeti jog alapján megállapodással eltérhettek volna, de amelytől azért nem tértek el, mert azt a bank az adóssal való egyeztetés nélkül, egyoldalúan beépítette a szerződésbe.

Második kérdésével a román bíróság azt kívánja megtudni, hogy a fogyasztók a devizahitelszerződésekhez kapcsolódó árfolyamkockázattal együtt járó veszélyekről való megfelelő tájékoztatása követelményének teljesülésével összefüggő körülmények értékelésekor van-e jelentősége annak, hogy a devizahitelszerződéseknél a fogyasztók eladósodottságának a román nemzeti bank által megállapított maximális mértékét a hitelfolyósítás napján érvényes átváltási árfolyam alapján állapították meg, figyelmen kívül hagyva az esetleges árfolyamingadozásból adódó kockázatokat.

A román bíróság harmadik kérdése annak tisztázására irányul, hogy összhangban van-e az irányelv rendelkezéseivel egy olyan helyzet, amelyben az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelensége megállapításának a következménye nem a kérdéses feltétel semmissége, hanem az, hogy ilyenkor a szerződést vizsgáló bíró a szerződés fenntartása érdekében a román jog azon előírását építi be a szerződésbe, amely maga is úgy rendelkezik, hogy az árfolyamkockázatot az adósnak kell viselnie.

Háttéranyagok

 

A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2019. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NG, OH kontra SC Banca Transilvania SA

(C-81/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Felperesek: NG, OH

Alperes: SC Banca Transilvania SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv1 1. cikkének [(2) bekezdését], hogy azzal nem ellentétes az olyan szerződési feltétel tisztességtelen jellegének vizsgálata, amely feltétel olyan kiegészítő jellegű normát vesz át, amelytől a felek jogosultak voltak eltérni, de amelytől a konkrét esetben nem tértek el, mivel azt a jelen ügyben szereplő – a kölcsönnek a folyósítás pénznemével azonos külföldi pénznemben történő visszafizetését előíró – feltételhez hasonlóan nem tárgyalták meg?

Abban az esetben, ha a devizakölcsön folyósítása során a fogyasztó nem kapott kézhez számításokat/előrejelzéseket arra vonatkozóan, hogy az esetleges árfolyamingadozás milyen gazdasági hatást gyakorolhat a szerződésből eredő fizetési kötelezettségek egészére nézve, észszerűen lehet-e hivatkozni arra, hogy (a nominalizmus elve alapján) az árfolyamkockázat egészének a fogyasztó általi viselésére vonatkozó feltétel egyértelmű és érthető, valamint hogy a szolgáltató/bank jóhiszeműen teljesítette a vele szerződő fél tájékoztatására irányuló kötelezettségét, amennyiben a fogyasztók eladósodottságának a Banca Națională a României (Románia nemzeti bankja) által megállapított maximális mértékét a hitelfolyósítás napján érvényes átváltási árfolyam alapján állapították meg?

Ellentétes-e a 93/13/EGK irányelvvel és az annak alapján kialakult ítélkezési gyakorlattal, valamint a hatékony érvényesülés elvével az, ha a szerződés az árfolyamkockázat viselésével kapcsolatos feltétel tisztességtelen jellegének megállapítását követően változatlanul fennmarad? A tisztességtelen feltétel alkalmazásának mellőzése és a hatékony érvényesülés elvének tiszteletben tartása érdekében hogyan módosítható a szerződés?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).

 

 

C-81/19. sz. ügy

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelemről

a Bíróság eljárási szabályzata

98. cikkének (1) bekezdése alapján készített

összefoglalás

 

 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=260852278E08206443E0BC0224FBF492?text=&docid=219862&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7916593

 

 

 

ULIANE KOKOTT

FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2020. március 19.(1)

C‑81/19. sz. ügy

NG,

OH

kontra

SC Banca Transilvania SA

(a Curtea de Apel Cluj [Kolozs megyei ítélőtábla, Románia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fogyasztóvédelem – 93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – Devizakölcsön – Az átváltási árfolyamra vonatkozó feltétel – Az 1. cikk (2) bekezdése – Egy jogszabályban rögzített általános elvet kifejezésre juttató szerződési feltétel – A 6. cikk (1) bekezdése – Jogkövetkezmények – A tisztességtelen feltétel elhagyása – A szerződés fennmaradásának hiánya a tisztességtelen feltétel nélkül – A nemzeti bíróság hatásköre”

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=260852278E08206443E0BC0224FBF492?text=&docid=224592&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7916593

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest

Szabó József, 2020.07.12 15:01

Az ítéletnél végül is fontosabb lett a főtanácsnoki indítvány!!!

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/fotanacsnok-a-hitelkepessegi-vizsgalatrol.html