Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.03.11

devizahitel-elszámolási szabályok – a FövTöv az Alkotmánybírósághoz fordult

A perben a Fővárosi Törvényszék hivatalból terjeszti elő az alkotmánybírósági  indítványt. A bíróság egyidejűleg a per tárgyalását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggeszti.

 

ab-428-2016---kep.png

 

Az indítvánnyal érintett rendelkezés és a Pp.-rendelkezések normakollíziója a bíróság álláspontja szerint - a fentiek okán - sérti a peres feleknek az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében biztosított, pártatlan bírósághoz és tisztességes tárgyaláshoz való jogát.

 

A DH 2 törvény 37/A. §-a sérti a normavilágosság követelményét is. Ennek kapcsán a bíróság utal arra, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a normavilágosság a jogbiztonság alapvető eleme, "a világos, érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A jogbiztonság - amely az Alkotmány 2. S (1) bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme - megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon" (26/1992. (IV. 30.)) AB határozat).

 

A normavilágosság kapcsán a bíróság utal arra, hogy a jogállamiság egyik elengedhetetlen alkotórésze, ismérve, a jogállamisággal szembeni egyik alapvető követelmény a jogbiztonság, melynek fennállása nélkül nem lehet jogállamról beszélni. A jogbiztonság követelménye - az Alkotmánybíróság 11/1992 (III.5.) számú AB határozatában részletesen kifejtett' értelmezés szerint - a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára előre láthatóak legyenek. A jogállamiság elvének részét képező jogbiztonság követelményét sérti az, ha a jogszabály rendelkezései nem világosak, nem egyértelműen értelmezhetők, és ezzel összefiiggésben hatásukat tekintve nem kiszámíthatóak, következésképpen a norma címzettjei számára nem előre láthatóak (normavilágosság elve).

 

A DH 2 törvény 37/A. s-ában foglaltakkal kapcsolatban kérdésként vetődik fel az elszámolás konkrét miként jére vonatkozóan, hogy az (1) bekezdésben mit kell érteni az "e törvényben meghatározott elszámolási szabályok alkalmazásával" szövegrészen, míg a fordulónapot követően teljesített törlesztések elszámolása vonatkozásában mit kell érteni "az erre irányadó szabályok szerint" kitételen.

 

Ezek pontos értelmezésének az ügy érdemi elbírálása során van jelentősége abban az esetben, ha a szerződés érvénytelensége megállapítható. A rendelkezések - és a további jogszabályi előírások - nem tartalmazzák az idézett szövegrészek egyértelmű meghatározását, annak tartalma a bíróság megítélése szerint nem világos, nem levezethető.

 

A normavilágosság - normakolIízió fennállása folytán is fennálló - sérelmét jelenti továbbá, hogy a rendelkezésekből nem vezethető le, mi a követendő eljárás (az alkalmazandó jogkövetkezmény) abban az esetben, amennyiben a felperes (az ügy ura) az érvénytelenség jogkövetkezményeire irányuló határozott kérelmet - melynek előterjesztésére a DH 2 törvény 37. s-a alapján köteles - előterjeszti, azonban nem a felülvizsgált elszámolás adatai alapján.

 

Budapest, 2016. február 22.

Dr. Kis Tamás s. k. bíró

 

Fogalom meghatározás:

 

Normakollízió: Jogszabályok közötti ellentét.

FOGALOMTÁR A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KÉPZÉSI SEGÉDANYAGÁHOZ – 2011

http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/be/60000/v_ugykez_fogalomtar_2011.pdf

 

A teljes alkotmánybírósági beadvány:

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/2c1fadcccded3b77c1257f69005e1fc7/$FILE/III_428_0_2016_inditvany.002.pdf/III_428_0_2016_inditvany.pdf

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/2C1FADCCCDED3B77C1257F69005E1FC7?OpenDocument

 

 

Nagyon hasonló AB beadványok szintén Dr. Kis Tamás bírótól:

 

Ügyszám: III/00427/2016    
III/00424/2016

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/ad803141486912e2c1257f69005e2169/$FILE/III_427_0_2016_inditvany.002.pdf/III_427_0_2016_inditvany.pdf

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/ee8c0f5c60443f2ac1257f69005e21a2/$FILE/III_424_0_2016_inditvany.002.pdf/III_424_0_2016_inditvany.pdf