Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.11.21

Az Alkotmánybíróság nem teljes körűen döntött!

A „független” sajtó sulykolja, hogy az AB-n átment a devizahiteles törvény. Ez hazugság!

 

ab-panasz-02.png

 

Részletek az AB közleményéből:

 

(A mostani) alkotmányossági vizsgálatot három, első fokon eljáró, fővárosi törvényszéki bíró kezdeményezte.

 

Az Alkotmánybíróság előtt a most vizsgált tárgykörrel kapcsolatosan továbbra is folyamatban vannak a következő ügyek (előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek):

 

IV/1536/2014. számú ügy

IV/1681/2014. számú ügy

III/1692/2014. számú ügy

IV/1720/2014. számú ügy

III/1725/2014. számú ügy

III/1729/2014. számú ügy

IV/1764/2014. számú ügy

III/1770/2014. számú ügy

IV/1785/2014. számú ügy 

 

Nem volt tárgya a most meghozott határozatnak a Fővárosi Ítélőtábla által benyújtott bírói kezdeményezések, valamint az érintettek által benyújtott alkotmányjogi panaszok elbírálása. Ezekben a még folyamatban lévő ügyekben az Alkotmánybíróság folytatja a vizsgálatot, és hamarosan döntést fog hozni.

 

 

Vagyis az AB még nem is vizsgált meg minden beadványt!

 

 

Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben az indítványok alapján elsősorban azt vizsgálta, hogy a törvény rendelkezései sértik-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, továbbá, hogy a bírósági eljárások szabályai megfelelnek-e a tisztességes eljárás követelményeinek.

 

A jelen ügyben lefolytatott alkotmánybírósági vizsgálatnak nem volt tárgya a deviza alapú hitelszerződéseket illetően sem az árfolyamkockázat, sem pedig az árfolyamrés alkotmányossága.

 

 

Vagyis az AB a legalapvetőbb kérdéseket még meg sem vizsgálta!

 

 

MINDEN ÉRINTETT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULHAT, HA ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY EGY TÖRVÉNY SÉRTI AZ ALAPTÖRVÉNYT, VAGY NEMZETKÖZI JOGOT SÉRT.

 

AZ ELJÁRÁS INGYENES!

 

NEM SZÜKSÉGES HOZZÁ ÜGYVÉD!

 

 

ab-panasz-01.png

 

Nézzük például a forintosítási törvényjavaslatot. Ez teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az idei jogegységi határozat számunkra kedvező megállapításait.

 

 

2/2014. számú PJE határozat

 

http://www.lb.hu/hu/joghat/22014-szamu-pje-hatarozat

 

A Kúria Polgári Kollégiuma a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések (értve ezalatt a hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződéseket) egyes rendelkezéseinek - a 6/2013. PJE által el nem bírált - tisztességtelensége tárgyában a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény. (Bszi.) 34. § (4) bekezdésének b) pontja alapján jogegységi tanácsként eljárva a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében meghozta a következő

jogegységi határozatot:

1. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében –korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható.

E rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó) számára annak tartalma a szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatásra is – nem volt világos, nem volt érthető.

Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.

 

 

Az AB honlapján tájékoztató:

http://www.mkab.hu/alkotmanyjogi-panasz/tajekoztato

 

 

Az AB honlapjáról a sablon:

 

Alkotmánybíróság

1015 Budapest

Donáti u. 35-45.

 

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott Az indítványozó neve (Lakcím, székhely) – a csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm, A jogi képviselő neve, székhelye útján – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény ... § (...) bekezdése alapján az alábbi

alkotmányjogi panasz indítványt

terjesztem elő:

Kérem a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg a megsemmisíteni kért jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés, vagy bírói döntés alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azt, mivel sérti az Alaptörvény cikk, bekezdését.

Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elő:

1. A megsemmisíteni kért jogszabályi rendelkezés(ek), bírói döntések megnevezése, a határidő-számításhoz szükséges adatok közlése (a jogerős ítélet kézhezvételének időpontja stb.):

 

2. Az Alaptörvényben biztosított jog megnevezése:

 

3. A közvetlen érintettség kifejtése (az eljárás megindításának indokai, az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényege, bírói döntés esetén a pertörténet röviden, az ügyben hozott bírói döntések stb.):

 

4. Indokolás arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés, bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével:

 

5. Annak bemutatása, hogy az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva:

 

6. Nyilatkozat arról, hogy az ügyben van-e folyamatban felülvizsgálati eljárás a Kúria előtt, illetve arról, hogy kezdeményeztek-e perújítást (jogorvoslat a törvényesség érdekében) az ügyben:

Kelt: Dátum

                                                                                   Indítványozó képviseletében:

                                                                                   Jogi képviselő aláírása

 

Mellékletek:

1. Ügyvédi meghatalmazás / jogi szakvizsga-bizonyítvány hitelesített másolata / jogtanácsosi igazolvány másolata

2. Nyilatkozat az indítvány és a személyes adatok nyilvánosságra hozhatóságáról

3. Érintettséget alátámasztó dokumentumok

 

ÉLJ ÁLLAMPOLGÁRI JOGODDAL !!!!