Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.09.07

a Föv Töv devizahiteles ügyben az EU CURIA-hoz fordult

kep-09.07---01.png

 

V É G Z É S

 

xxxxx xxxxx felperesnek ERSTE Bank Hungary Zrt. I.r. alperes xxxxx xxxxx II.r. alperes ellen tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége iránt indított perében a bíróság az EUMSZ 267. cikke és az 1952. évi III. tv. (Pp.) 155/A. §-a alapján az Európai Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezi és a per tárgyalását az előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggeszti.

 

(részletek)  

 

Az ügy tényállása: A felperes mint adós és a II.r. alperes mint adóstárs az I.r. alperesi pénzintézettel 2008. május 7-én 0000000-ös számú szerződésszámú HUF-ban folyósított és HUF-ban törlesztendő, de CHF-ben a mindenkori devizaárfolyamon nyilvántartott ún. CHF (deviza) alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötöttek „lakásvásárlás céljára”, továbbá az ennek mellékletét képező ingatlan-jelzálogszerződést. A szerződés árfolyamréssel volt érintett és egyoldalú szerződésmódosítási (kamat-, díj- és költségemelési) jogot tartalmazott.

 

A felperes szerint a szerződés semmis (teljesen érvénytelen), mert nem tartalmazza az egyes törlesztőrészletek, ezen belül a tőke és a kamattartalom összegét, így lehetetlen szolgáltatásra irányult, s mert HUF-hitelszámlára nem lehet devizaösszeget teljesíteni, továbbá mert a devizakonverziós árfolyam típusa (eladási ?, vételi ?, jegybanki árfolyam ?) nem tisztázott a szerződésben, végül, mert a pénzintézet nem tett eleget a felelős hitelbírálat követelményének az árfolyamkockázatra is kiterjedő adósi teljesítőképesség-vizsgálatra nézve, végül, mert nem világos és nem érthető tájékoztatás szerint nem volt megítélhető a fogyasztó számra az árfolyamkockázat mértéke.

 

A nemzeti bíróság észrevételei:

A feltett kérdések megválaszolásánál a nemzeti bíróság szerint jelentősége lehet azon körülmény a megítélésének, hogy egy a fogyasztó hiteladós peres fél számára két érvénytelenségi okot (egyoldalú emelési jog és árfolyamrés) a fogyasztó javára történő elszámolással rendező törvény és az ezzel a törvénnyel összefüggésben álló más jogszabályok egyúttal nehezebbé tehetik-e a fogyasztó hiteladós peres fél eljárásjogi helyzetét meghatározott tartalmú peres jognyilatkozatok megtétele előírásával az érintett fogyasztói hitelszerződésekkel kapcsolatos polgári perekben a nem fogyasztó hiteladós peres felek vagy a más hitelszerződések fogyasztó peres felei kedvezőbb eljárásjogi helyzetéhez képest.

További kérdés, hogy ha általánosan, a többletkövetelmények puszta jogi létezése alapján (1. pont) erre a kérdésre esetleg nem lehet válaszolni vagy nemleges választ kell adnia a Bíróságnak, akkor konkrét (2. pont) eljárási többletkövetelmények esetén pl. azok súlyos nehézsége, súlyos hátrányai alapján ettől még igenlő válasz adható-e. Így más hitelszerződéseknél a fogyasztó vagy nemfogyasztó hiteladósoknak lehet kérni a hazai jog szerint önmagában az érvénytelenség megállapítását és a pernyertességtől függően lehet mérlegelni a további költséges perindítást a pénzintézet ellen a túlfizetés elismerése iránt.

Más hitelszerződések fogyasztó vagy nemfogyasztó hiteladósainak nem kizárt a sokszor kedvezőbb érvénytelenségi jogkövetkezményt, a szerződéskötést megelőző eredeti állapot helyreállítását sem kérniük és nem is kell minden tekintetben bonyolult matematikai előírásoknak megfelelniük a peres kérelemben. Végül az európai uniós fogyasztóvédelmi jog és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme összefüggése

 

 

A Bíróságoz feltett kérdések:

 

  1. Akként kell-e értelmezni a következő európai uniós jogi normákat, nevezetesen…

 

mint amely uniós normák kizárják

az olyan nemzeti jogi szabályozást

és annak alkalmazását,

amely többletkövetelményt támaszt

az olyan fogyasztó hiteladós peres fél

(felperes vagy alperes)

adósok hátrányára,

akik 2004. május 1- je 2014. július 26. napja között kötöttek

egyoldalú kamatemelést, költségemelést,

díjemelést lehetővé tevő

tisztességtelen szerződéses kikötéssel illetve

árfolyamrésre vonatkozó

tisztességtelen szerződési előírással érintett

fogyasztói hitelszerződést,

azzal hogy e többletkövetelmények szerint

ezen előbbi fogyasztói szerződések

érvénytelenségével kapcsolatos

bírósági jogérvényesítés eredményességéhez,

mindenekelőtt a kereset érdemi bírósági tárgyalásához

kötelezően előírt tartalmú polgári peres beadvány,

elsősorban kereset,

keresetmódosítás

vagy alperesi érvénytelenségi kifogás

(a fogyasztó marasztalásával szemben),

annak módosítása, alperesi viszontkereset,

annak módosítása benyújtása kötelező,

miközben más nem fogyasztó hiteladós peres félnek

és más azonos időszakban

nem előbbi típusú hitelszerződéseket megkötő

fogyasztó hiteladós peres félnek nem kell ilyen

 meghatározott tartalmú beadványt benyújtani ?

 

 

 

Budapest, 2016.08.29.

dr. Szepesházi Péter sk. bíró

 

A teljes határozat, a  többi feltett kérdéssel együtt, itt olvasható:

 

http://hitelsikerek.hu/wp-content/uploads/2016/09/El%C5%91zetes-d%C3%B6nt%C3%A9shozatali-elj%C3%A1r%C3%A1s.pdf

 

Köszönjük a tájékoztatást a Hitelsikerek.hu munkatársainak!

 

http://hitelsikerek.hu/elozetes-donteshozatali-eljaras/

http://hitelsikerek.hu/