Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.03.24

Rendelet a végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztéséről

rendelet---kep.png

 

Elsőként a rendelet, majd utána egy jogászi értelmezés (közben reklám)

 

 

 

Hatályos: 2020.03.24 -

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről

 

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

 

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor azzal, hogy a kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

(2) A végrehajtó a veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtási eljárások során a végrehajtási eljárás megindulását követően a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

(3) A végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik.

(4) A végrehajtó a személyes ügyfélfogadását a veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggeszti, azonban a végrehajtó ez idő alatt az érintettek számára elektronikus eszköz igénybevétele útján vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítja a rendelkezésre állást.

(5) Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján felvilágosítás adható. A felvilágosítás megtörténtét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérő részére.

 

3. § (1) A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekményt a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

(3) Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

(4) Ha a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. napja közötti időszakra esik, a (3) bekezdésben meghatározott határidő április 30. napját követő 15. napon újrakezdődik.

 

4. § A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet azzal, hogy az eljárási cselekményre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

 

5. § (1) A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

(2) A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

 

6. § (1) Meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy a vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek.

(2) Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség – ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat – végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárási cselekményt, intézkedést a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni azzal, hogy a vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

 

7. § (1) A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

(2) A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

 

8. § Ha a végrehajtási eljárás során az ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglalták, a bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem intézkedik.

 

 

2. Az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

 

9. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától szünetelnek az e rendelet hatálybalépésének napján az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) szerint foganatosított végrehajtási eljárások – az Avt. 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárások és a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások kivételével – a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

(2) Az (1) bekezdés alapján szünetelő ügyekben az adóhatóság az Avt. 16. § (2) és (3) bekezdése szerint jár el.

(3) A végrehajtói letéti számlákra az e rendelet hatálybalépése előtt befolyt összegek a tartozásokra elszámolhatóak.

(4) E rendelet hatálybalépésének napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése az (1) bekezdés szerinti eljárásokban.

 

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218669.380972

 

 

 

TÁMOGASD A MOZGALMUNKAT 

AZ SZJA 1%-VAL!

 

18144741-1-42  

 

Arany Liliom Alapítvány

 

 

TÖBBEK KÖZÖTT

MI IS KÖVETELTÜK

EGY HETE

A MOST MEGHOZOTT LÉPÉSEKET:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/velemenyunk--allaspontunk/fel-kell-fuggeszteni-a-vegrehajtasokat-.html

 

 A VÉGREHAJTÁSOK FELFÜGGESZTÉSÉT

AZONBAN

MÁR TÖBB ÉVE KÖVETELJÜK,

SAJNOS EGY JÁRVÁNYNAK

KELLETT ELÉRNIE

HAZÁNKAT,

HOGY AZ ORBÁN KORMÁNY

MEGTEGYE EZT AZ

ELENGEDHETETLEN LÉPÉST

 

 

Követeljük, hogy függesszék fel a végrehajtásokat devizahiteles ügyekben!

2018. január 30.

 

 

A JÁRVÁNY UTÁN AZONBAN

MINDEN

FOLYTATÓDNI FOG,

A VÉGREHAJTÁSOK IS

A KILAKOLTATÁSOK IS!

 

AZÉRT HOGY SIKERT ÉRJÜNK EL

FOLYTATNUNK KELL AZ

ÉRDEKVÉDŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ

MUNKÁNKAT.

 

EHHEZ KÉRÜNK OLYAN SEGÍTSÉGET,

MELY NEKED EGY FILLÉREDBE SEM KERÜL!

 

 

 

A Jogászvilág értelmezése:

 

A bírósági végrehajtásra vonatkozó rendelkezések változása

A 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet korlátokat állít a veszélyhelyzet idején a végrehajtást illetően. Ez idő alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor, a kézbesítésre vonatkozó határidő pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. A bírósági végrehajtósáról szóló törvény értelmében végrehajtói kézbesítésnek a bíróság polgári ügyben hozott marasztaló határozata, a büntetőügyben hozott határozat polgári igénnyel kapcsolatos marasztaló része, a bírói egyezséget tartalmazó határozat, a közjegyző határozata, végzése, a fegyelmi hatóságok határozatai esetén van lehetőség, vagyis azok a határozatok vonatkozásában, amelyek alapján később lehetőség nyílik végrehajtható okiratok kiállítására.

A végrehajtást kérőt a törvény alapján rendelkezési jog illeti a részletfizetés terén. A jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesítheti a végrehajtót arról, hogy nem ért egyet a részletfizetés tartalmával. Javaslatot tehet a részletfizetés új tartalmára, a részlet más összegére, és további biztosítékot kérhet az adóstól a teljesítésre. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályok szerint a végrehajtó a végrehajtási eljárások során a végrehajtási eljárás megindulását követően a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

 

A végrehajtás biztonságát szolgáló rendelkezések

A járvány fékezését szolgáló szabályok, hogy a végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik.  A végrehajtó a személyes ügyfélfogadását a veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggeszti, azonban a végrehajtó ez idő alatt az érintettek számára elektronikus eszköz igénybevétele útján vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítja a rendelkezésre állást. Az egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek pedig azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján lehet felvilágosítást adni. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni és meg kell küldeni a felvilágosítást kérőnek.

Kilakoltatási moratórium, lefoglalások felfüggesztése, szünetel az árverés

A Rendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig tiltja a helyszíni eljárást és a hagyományos árverést, valamint a helyszíni eljárási cselekmények foganatosítását. Ezeket az eljárásokat a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni, az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő azonban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

Tekintettel arra, hogy a járvány miatt sokan kerülhetnek nehéz helyzetbe, a Rendelet rögzíti, hogy ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani csak a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet. Ezzel összefüggésben az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. További korlát, hogy amennyiben a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. napja közötti időszakra esik, akkor a határidő április 30. napját követő 15. napon kezdődik újra

A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet. A határidő itt is a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődik újra.

A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt (az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt) legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

 

Egyéb végrehajtási rendelkezések

Meghatározott cselekmény (meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra) végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet (a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik). Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség (kivéve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat) végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

 

https://jogaszvilag.hu/veszelyhelyzet-az-uj-gazdasagvedelmi-intezkedesek-reszletes-ismertetese/