Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.02.07

Az a híres 2008-as szerződés - benne a forintosítás....

 

unios-megallapodas---2008---kep.png

Megállapodás keresése a kereskedelmi bankokkal,

amely megkönnyíti a háztartások adósságának átalakítását

a lejárati idő és a törlesztési ütem módosítása útján,

beleértve a devizaalapú hitelek

forintalapúra történő konvertálásának lehetőségét is,

ezzel csökkentve

a nagyarányú lakossági

devizakockázatot.

 

282/2008. (XI. 28.)

Kormány rendelet

a Magyar Köztársaság

és az Európai Közösség közötti

Egyetértési Megállapodás

kihirdetéséről

 

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és magyar nyelvű fordítása a következő:

 

EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

 

1. 2008. november 4-én az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, melynek értelmében Magyarországnak 6,5 milliárd euró keretösszegű középtávú pénzügyi támogatást nyújtanak. A támogatás egy középlejáratú hitel (a „Hitel”) formájában valósul meg a tagállamokra vonatkozó (az Alapszerződés 119. cikke és a 332/2002/EK sz. Tanácsi Rendelet alapján) fizetésimérleg-kiegyensúlyozó pénzügyi konstrukció keretében, továbbá kapcsolódva a Nemzetközi Valutaalap 2008. november 6-án elfogadott készenléti hitelmegállapodással alátámasztott 10,5 milliárd SDR (kb. 12,5 milliárd euró) összegű hitelnyújtásához és a Világbank 1 milliárd euró összegű hitelnyújtásához. Az EU pénzügyi támogatását az új, átfogó gazdaságpolitikai programhoz nyújtja, melyet a magyar hatóságok 2008. október utolsó hetében fogadtak el a befektetői bizalom helyreállítása és az utóbbi időben a magyar pénzügyi piacokra nehezedő nyomás enyhítése érdekében. E program lényeges elemeit már tartalmazzák az Országgyűlésnek a költségvetési törvényjavaslathoz november 2-án benyújtott módosító javaslatok. Magyarország fizetési mérlege fenntarthatóságának erősítésével a támogatás segíteni fog az országnak abban, hogy folytassa és fokozza költségvetési konszolidációs erőfeszítéseit, melyek még 2006 közepén indultak meg, továbbá az előrelépést a költségvetési irányítás területén és a pénzügyi szektor szabályozásában, beleértve a felügyelet reformjait és más intézkedéseket, melyek egy prudens, stabilitásra irányuló és fenntartható gazdaságpolitika érvényre jutását szolgálják.

2. A támogatás négy részletben kerül folyósításra. Az első 2 milliárd euró összegű részletet a Hitelmegállapodás és a jelen Egyetértési Megállapodás hatálybalépésétől függően bocsátják rendelkezésre, mely megállapodások a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal (EFC) folytatott konzultáció után kerülnek jóváhagyásra, és amelyek a 2009. évi költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott, 2,6%-os GDP arányos hiányt célul kitűző és az azt alátámasztó költségvetési intézkedéseket tartalmazó módosító javaslatra épülnek [az említett költségvetési intézkedések: (1) a nominálbérek befagyasztása a közszférában 2009-ben; (2) a 13. havi illetmény kifizetésének elmaradása a közszférában 2009-ben; (3) a 13. havi nyugdíj maximálása 80 000 forintban (körülbelül az átlagnyugdíj szintjén), illetve annak eltörlése a nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba vonulók egyes csoportjai esetében]. A második részlet maximum 2 milliárd eurót tesz ki, melyet egy harmadik folyósítás követ maximum 1,5 milliárd euró összegben, valamint egy negyedik maximum 1 milliárd euró nagyságrendben. A négy részlet folyósítása előreláthatólag 2008. negyedik negyedévben, 2009. első, második és negyedik negyedévben történik. Az Európai Bizottság (a „Bizottság”) az első részletet követő részletek rendelkezésre bocsátásáról azután dönt, hogy megkapta a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét. Az egyes további részletek folyósítása a Magyar Kormány új gazdaságpolitikai programjának végrehajtásán alapul, melyet az IMF-hitelkonstrukció is támogat, és amely szerepel Magyarország következő Konvergencia Programjában. Konkrétabban, a források rendelkezésre bocsátása az 1. számú mellékletben részletezett konkrét gazdaságpolitikai feltételek megvalósításában elért előrehaladás kedvező értékelésétől függ.

3. Az egyes hitelrészletek tényleges kifizetésére a felek megfelelő jogi kötelezettségvállalásának (a Hitelmegállapodás) aláírása és hatálybalépése után kerül sor.

4. Az egyes hitelrészletek vagy részkifizetések folyósítási időpontjáról a két fél a Hitelmegállapodással összhangban egyezik meg.

5. A második részlettől kezdődően, a források rendelkezésre bocsátása előtt a Bizottság együttműködve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal megvizsgálja, hogy a támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételek teljesültek-e. A konkrét gazdaságpolitikai feltételek az 1. számú mellékletben találhatóak.

6. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a Bizottság rendszeresen tájékoztatja a hitelfelvételek esetleges refinanszírozásáról vagy a pénzügyi feltételek átalakításáról.

7. Az Európai Központi Bank a Bizottság ügynökeként jár el és a hitelrészleteket vagy részkifizetéseket a Magyar Pénzügyminisztérium („a kedvezményezett”) Magyar Nemzeti Banknál („az ügynök”) vezetett eurószámlájára fogja átutalni.

8. A támogatás lebonyolítása során a magyar hatóságok haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden lényeges információt, melyre a gazdasági és pénzügyi helyzet ellenőrzéséhez, valamint az 1. számú mellékletben megjelölt gazdasági feltételek és reformlépések terén tett előrehaladás értékeléséhez szükség van. A második és további részletek rendelkezésre bocsátását megelőzően a magyar hatóságok teljesítési nyilatkozatokat adnak át a Bizottságnak a szóban forgó részlethez kapcsolódó feltételek teljesüléséről.

9. Minden gyanús és tényleges csalási, korrupciós vagy más törvénytelen tevékenység - az EK fizetési mérleg kiegyensúlyozó támogatásának kezelését illetően -, amely sérti az EK pénzügyi érdekeit, kivizsgálás és megfelelő elbánás tárgyát képezi. Minden ilyen esetet, valamint az illetékes nemzeti hatóságok által ezekhez kapcsolódó intézkedéseket haladéktalanul jelenteni kell a Bizottságnak.

10. A Bizottság, az Európai Csalás Elleni Irodával és az Európai Számvevőszékkel együtt jogosult saját ügynököket vagy megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselőket küldeni szakmai vagy pénzügyi ellenőrzések és auditok lefolytatása céljából amennyiben azt szükségesnek látják a támogatás kezelésével összefüggésben, amíg a hitel teljes egészében visszafizetésre nem került.

11. A támogatás független utólagos ellenőrzését a Bizottság vagy annak meghatalmazott képviselői végezhetik el. A magyar hatóságok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az értékeléshez minden lényeges információt megadnak. Az értékelésről szóló jelentés tervezetét véleményezésre megkapják a magyar hatóságok.

12. A hatóságok a szükséges mértékben szoros együttműködést biztosítanak az Európai Bizottsággal és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal.

13. Ezen közösségi pénzügyi támogatás a Tanács 2008. november 4-én kelt 14953/2/08 számú határozata hatálybalépését követő első naptól számított két éven keresztül áll rendelkezésre.

14. A mellékletek e megállapodás szerves részét képezik.

15. A megállapodással kapcsolatos bármilyen értesítés csak írásban, az alábbi címre küldve érvényes:

Az Európai Közösség esetében

Az Európai Közösségek Bizottsága

Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság

B-1049 Brüsszel

Fax No.: (+32-2) 296.48.85

A Magyar Pénzügyminisztérium esetében

Pénzügyminisztérium, Magyarország

József nádor tér 2-4., H-1051 Budapest

Fax No.: (+36 1) 318 2751

A Magyar Nemzeti Bank esetében

Magyar Nemzeti Bank

Szabadság tér 8-9., H-1054 Budapest

Fax No.: (+36 1) 428 25 23

16. Magyarországra nézve e megállapodás a magyar törvények által előírt belső eljárások lefolytatását követően válik hatályossá. A megállapodás a felek kölcsönös megegyezése útján módosítható egy Addendum formájában. Az Addendum e megállapodás szerves részét képezi és a vele azonos eljárásoknak megfelelően válik hatályossá.

Kelt Brüsszelben 2008. november 19-én és Budapesten 2008. november 17-én négy eredeti angol nyelvű példányban.

 

Magyar Köztársaság
képviseletében:

Európai Közösség
képviseletében:
Európai Bizottság

 

Dr. Veres János

Joaquín Almunia

 

pénzügyminiszter

az Európai Bizottság tagja

 
   

Magyar Nemzeti Bank képviseletében:

 
   

Simor András

 

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

 

 

1. számú melléklet

KONKRÉT GAZDASÁGPOLITIKAI KRITÉRIUMOK

A Bizottság munkatársainak vizsgálata idején, amely meg fogja előzni az egyes részletek folyósításáról hozandó döntéseket, a magyar hatóságok vállalják, hogy előrehaladást érnek el a költségvetési konszolidáció és a kiadások mérséklése, a költségvetési irányítás reformja, az árstabilitás, a bankszektor stabilitása, a pénzügyi szektor szabályozása és felügyeleti reformja, valamint a strukturális reformok területén, különös tekintettel a következő lépésekre:

Második részlet

A vizsgálat figyelembe fogja venni a 2008 decemberében esedékes, aktualizált konvergencia programban bemutatott költségvetési stratégiát, és az abban szereplő, az új költségvetési szabályok alapján számított 2010. és 2011. évi elsődleges egyenleg célokat.

A: költségvetési konszolidáció

- Előrehaladás a módosított 2008. évi hiánycél - a GDP 3,4%-a - megvalósításában, a központi kormányzatra vonatkozóan megállapított hivatalos 2008. évi pénzforgalmi hiány - szintén a GDP 3,4%-a - elérése.

- A 2,6%-os GDP arányos deficitcélt és az azt alátámasztó költségvetési intézkedéseket tartalmazó 2009. évi költségvetés Országgyűlés általi elfogadása.

B: A költségvetési irányítás reformja

- A tervezett költségvetési irányítási reform Országgyűlés általi elfogadása, mely középtávú numerikus szabályok bevezetését és független költségvetési testületek létrehozását tartalmazza.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete

- A belföldi bankszektor támogatási csomagjának bevezetése, összhangban az elfogadott EU-elvekkel és a Bizottság által az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályainak alkalmazására vonatkozó útmutatással. Ezen kívül a Kormánynak készen kell állnia további intézkedések megtételére, amennyiben ezt a bankszektor stabilitása megköveteli.

- A bankok finanszírozási szükségleteinek gondos figyelemmel kísérését célzó intézkedések elfogadása annak érdekében, hogy szükség esetén fokozzák a bankok támogatását szolgáló kapacitásokat. Ezzel összefüggésben a hatóságok (1) szorosan figyelemmel kísérik a külföldi bankok kötelezettségvállalását magyar leánybankjaik megtámogatására; (2) külön alapot hoznak létre, amely egy megfelelő díj ellenében garanciát nyújt a hitelek és értékpapír csomagok megújítására a tényleges garanciák megfelelő ellenőrzésével.

- A pénzügyi szektor feletti felügyelet megerősítése: (1) a háztartások pozitív adóslistája kialakításának kezdeményezése; (2) a jegybank törvény szükséges módosításainak megvalósítása, melyek lehetővé teszik, hogy az MNB bontott adatokat kérjen az egyes bankokra vonatkozóan a hitelkockázat megfelelő elemzése érdekében; (3) a bankok devizakitettségének szoros figyelemmel kísérése közvetlenül, illetve közvetve az ügyfeleik hitelkockázatán keresztül; (4) a pénzügyi felügyeletek általi fokozott ágazatközi kockázatelemzés.

- Megállapodás keresése a kereskedelmi bankokkal, amely megkönnyíti a háztartások adósságának átalakítását a lejárati idő és a törlesztési ütem módosítása útján, beleértve a devizaalapú hitelek forintalapúra történő konvertálásának lehetőségét is, ezzel csökkentve a nagyarányú lakossági devizakockázatot.

D: Strukturális reformok

- Az Országgyűlés jogi szabályozást fogad el az „Út a munkába” programmal összefüggésben, amely a Munkaerőpiaci Alap bizonyos forrásainak átcsoportosítását tartalmazza a passzív oldalról az aktív munkaerő-piaci eszközök irányába, és amely várhatóan része lesz a 2008. novemberi Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramnak is.

Harmadik részlet

A vizsgálat figyelembe fogja venni a 2008. decemberi aktualizált konvergencia program értékelését, valamint a 2009. tavaszán esedékes, a túlzott költségvetési deficit eljárással kapcsolatos végrehajtási jelentést.

A: Költségvetési konszolidáció

- A 2008. évi költségvetési hiány teljesülése, melyet az Eurostat a 2009. tavaszi költségvetési notifikációt követően hitelesít a 2008. évi módosított hivatalos költségvetési cél - a GDP 3,4%-a - elérésével kapcsolatban (ESA alapon).

- Előrehaladás az új 2009. évi hiánycél - a GDP 2,6%-a - elérésében, melyet a központi kormányzatra vonatkozó felülvizsgált, hivatalos 2009. évi pénzforgalmi hiánycél - a GDP 2,3%-a - felé történő előrehaladás támaszt alá.

B: A költségvetési irányítás reformja

A Költségvetési Tanács tagjainak kinevezése, a működéshez megfelelő létszám biztosítása.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete

- Intézkedések megtétele a pénzügyi szektor felügyeletének és szabályozásának megszilárdítására. Ezek az intézkedések a következőket foglalják magukba (1) fokozott felügyelet a biztosítási és hitelközvetítők, illetve termékeik fölött; (2) intézkedések a jelzáloghitelekre vonatkozóan a prudens hitelösszeg-érték arány, és a lakossági hitelekre vonatkozóan a prudens hitelösszeg-jövedelem arány biztosítása érdekében.

- Intézkedések megtétele a PSZÁF és az MNB kapacitásainak további bővítése érdekében, hogy a bankok fizetőképességi és likviditási problémái időben felmérhetők és kezelhetőek legyenek. Ez a következőket foglalja magába (1) gyors helyreállító mechanizmus kialakítása, ideértve a PSZÁF gyors és hatékony reagálási képességét is; (2) a bankfelszámolási rendszer hatékonyságának javítása a betétesek kifizetésének megkönnyítésére, szükség esetén.

Negyedik részlet

A: Költségvetési konszolidáció

- Előrehaladás az új 2009. évi hiánycél GDP 2,6%-a - elérésében, melyet a központi kormányzatra vonatkozó felülvizsgált, hivatalos 2009. évi pénzforgalmi hiánycél - a GDP 2,3%-a - felé történő előrehaladás támaszt alá.

- A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat benyújtása 2009. szeptember 30-ig, amely a deficit további csökkentését célozza és összhangban van az új költségvetési irányítási előírásokban foglalt numerikus szabályokkal.

B: A költségvetési irányítás reformja

A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat és annak előkészítése az új költségvetési irányítási előírásokban foglalt eljárási szabályok alapján.

C: A pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete

Intézkedések a határokon átnyúló felügyelet, valamint az anyavállalat és a leányvállalat székhelye szerinti felügyeletek közötti kommunikáció erősítésére. Ez a PSZÁF és a Magyarországon jelenlévő fontosabb külföldi bankok anyaországi felügyeleti hatóságai közötti strukturált információcserét igényli, ideértve a felügyeleti kollégiumokat, valamint a rendszeres találkozókat az egyes bankok helyzetének megvizsgálása céljából, szükség szerint beleértve a közös stressz próbákat és helyszíni ellenőrzéseket.

D: Strukturális reformok

További, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát javító lépések megtétele, és a „Nyugdíj és időskor” kerekasztal szakértői munkája alapján javaslatok megfogalmazása a jövőben lehetséges lépésekre vonatkozóan.

A támogatás lebonyolítása során a következő területeken ellenőrzik a teljesítést:

Infláció

- Előrehaladás az árstabilitás irányába, az infláció fokozatos csökkentése a hatóságok által középtávra meghatározott célszintre.

Strukturális reformok

- A Lisszaboni Stratégia keretében a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram értékelésével kapcsolatban tett tanácsi ajánlások végrehajtása.

 

 

2. számú melléklet

MONITORING ÉS JELENTÉSI RENDSZER

A közösségi támogatás lebonyolítása során az illetékes hatóságoknak a következő mutatókat és beszámolókat kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani havi, negyedévi vagy éves rendszerességgel:

1. Költségvetési fejlemények monitoringja

- Rendszeres (havonkénti) beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, amely lefedi a teljes központi költségvetést (központi kormányzat, társadalombiztosítási alapok és elkülönített állami pénzalapok), tekintettel az IMF készenléti hitelről kötött megállapodásban a központi kormányzat 2008. december és 2009. szeptember közötti időszakra kijelölt kumulatív negyedéves elsődleges egyenlegcélja elérése irányába tett előrehaladás értékelésére is.

- Rendszeres negyedéves beszámolók az államadósság alakulásáról.

2. A pénzügyi szektor fejleményeinek monitoringja

- Rendszeres negyedévenkénti beszámoló a pénzügyi stabilitási mutatók alakulásáról.

- A bankok külső finanszírozásának alakulásáról szóló áttekintő adatok rendszeres, hetenkénti jelentése a Bizottság számára.

3. Jelentés az infláció és a devizatartalékok alakulásáról

- Rendszeres, negyedévenkénti inflációs jelentés, különös tekintettel az inflációt meghatározó tényezők alakulására (árfolyam, hatósági árak és adók, bérnövekedés...) és az inflációnak a hatóságok által középtávra meghatározott célértéktől való eltérését magyarázó okokra.

- Kéthetenkénti MNB beszámolók a Bizottságnak a devizatartalékok alakulásáról, valamint havi adatok és negyedévenkénti beszámolók a külföldi pénzáramlásról, beleértve a várható fejleményeket is 12 hónapra előre. A Bizottság azonnali értesítése szükséges a tartalékok hirtelen csökkenése esetén, illetve ha a devizatartalékok [...] milliárd eurós szint alá esnek.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 16. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800282.KOR&fbclid=IwAR1HZvgIm4tkoPKJ_ZxNTl1yVQWKdvrm4qyw0n4ngtTMefxXUJYlugqP1ts

 

 

AZ IMF megállapodást nem találtam meg magyar honlapon, angolul állítólag hazánk szándéknyilatkozata fenn van az IMF honlapján:

 

A szándéklevél megtalálható az IMF honlapján. (IMF, 2008/e) A dokumentum fedlapján érdekes megjegyzés olvasható: „Az alábbi dokumentum Magyarország kormányának szándéklevele, amely leírja azokat a szakpolitikai lépéseket, amelyeket Magyarország az IMF-től kért pénzügyi támogatással összefüggésben szándékozik bevezetni.
A dokumentum Magyarország tulajdona, a tagországgal egyetértésben került föl az IMF internetes oldalára az oldal felhasználóinak nyújtott szolgáltatásként.”

 

Néhány nappal a hitel odaítélése (és folyósítása) után felkerült az IMF honlapjára az IMF apparátusának részletes jelentése (Staff Report), amely 27 oldalon (továbbá 13 oldalnyi táblázatban) foglalja össze az IMF apparátusának a magyar gazdaság helyzetéről és perspektíváiról alkotott véleményét.
A tanulmány függeléke a magyar szándéklevél – amelyet ebben a formában hozott először nyilvánosságra az IMF. (IMF, 2008/g)

 

http://www.penzugyiszemle.hu/penzugyi-szemle-folyoirat-archivalt-cikkek/imf-hitelek-magyarorszagnak-1996-2008